สรุปผลการแข่งขันแยกเป็นระดับเครือข่ายโรงเรียน

 เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ 
ลำดับที่ 1-3 ทั้งประเภทเดี่ยว และทีม ไปแข่งขันระดับเขต    

ได้ลำดับที่
คะแนนที่ได้
รายการแข่งขัน
โรงเรียน
ผลการแข่งขัน
lชื่อนักเรียน
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายสมรักษ์ รุ่งเรือง
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายมรุพงศ์ จันทรัตน์
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายจิติวัฒนา ภาโอภาส
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฤชากร ชูชะนะ
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายปุณณรัตน์ เมืองพิน
1
83
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายธนชัย พันธ์ดวง
1
100
sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายฮัมดี ยูโส๊ะ
1
100
sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
นายสมศักดิ์ รามัญเศษ
1
95
sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายยศวริศ บุญยอด
1
95
sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงกันยารัตน์ มุนี
1
95
sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หัดขะเจ
1
90
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายฮาริส บาเห็ม
1
90
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายพิชิตพงษ์ เลี้ยงพันธุ์สกุล
1
90
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงพิมพ์อร ศรีวิรมย์
1
90
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายพิชานนท์ แก้วนพรัตน์
1
90
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายปุณยธร เพชรจำรัส
1
100
sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายสุนทร สายกีเส็ง
1
100
sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนากร หีมยิ
1
83
thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฮาฟีซ๊อน เจ๊ะดือเร๊ะ
1
76
thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายนันทวัฒน์ แวหะมะ
1
80
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสู่ฝัน ไกรดำ
1
80
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเตชิตา พระไพรี
1
80
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงภัทร์ชริษา วิทยาโสภานนท์
1
85
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายวรภัทร ติ่งใหลเสม
1
85
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายภูธเนศ ประดิษฐ์
1
95
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงทิพาพร บำรุงพงศ์
1
95
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอามีน๊ะ ชุมอักษร
1
95
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงธนัสฌา วาเซ็ง
1
95
wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายไฟซอล สอมะลี
1
95
wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายมุสตาฟารี ลอเซ็ง
1
95
wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายบาฮารุดดีน หมะหมุ
1
58
ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายชนินทร์ แก้วจังหวัด
1
89.2
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงธันย์ชนก บินดุเหร็ม
1
89.2
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงโซฟีย๊ะ โต๊ะปิ
1
89
silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอาซีเกย์ บ่อเตย
1
93
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงโนรีตา มะหลี
1
95
silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายจิรภัทร สาและ
1
84.3
silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายไซนุดดีน ยีหวัง
1
67
hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
นายฟัยซอล อีซอ
1
67
hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายการาฟี สะเล็มดอ
1
82
silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาทิตา หีมยิ
1
92
silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่จัง
1
83.6
silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายรัชชานนท์ หะยีสาแม
1
86
silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนันทิชา กะลอเอียด
1
95
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนัสรีย์ บุญพล
1
95
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอภิรักษ์ ประสิทธิสร
1
95
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนภัทร บุญศิริ
1
95
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนูรฮายาตี ราแดง
1
95
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงเกศนี ชะหงี
1
92
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงซูไรยา สาตีเมาะ
1
92
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายจีรเดช มะสะ
1
92
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายซีเนอร์ดีน กาเจ
1
93.5
ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายพงภรณ์ หมะหมุ
1
92.3
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงณัฐชยา ขุนเอียด
1
92.8
soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงศศิประภา บุญจันทร์
1
92.8
soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนพล พรหมเอียด
1
95
soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ด.ญ.อัญญาณี หลงมีหนา
1
89
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาอีเสาะ ยูโซะ
1
89
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐวดี อาหลี
1
89
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาปีซะ ยะปาร์
1
89
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุไรยา ตอรอสันติ์
1
89
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอารีซา อาแวกือจิ
1
94.2
soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอรรัมภา ยะนายเดิม
1
94.2
soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฟารีดา มานสุริวงศ์
1
94.2
soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฮาซานะ มัจฉาวานิช
1
91
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนูรอาเดีย เจะและ
1
94.2
soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงศศิวิมล บุญจันทร์
1
94.2
soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนุจรียา รอหีมมะ
1
91
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงซอฟียะห์ สมาแอ
1
91
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฟาเดียร์ เจะและ
1
91
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนูรไอนี รามัญเศษ
1
91
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงดารุณี หมัดหลี
1
88.2
ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงจันทิมา หมูนี
1
92.5
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายฮาซีมี ซาแม
1
93
soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงรินรดา สันหมุด
1
86.6
silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงปาณิตา มะเซ็ง
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายศักดิ์ชัย หัสมัด
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอนันต์ มะเม๊าะ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายกันตพล สะหลำ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายกิตติศักดิ์ เบ็ญหมาด
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายเลอศักดิ์ หวังหมัด
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอนันต์ เหล็มสา
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายภัทรพงศ์ บูยูโส๊ะ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายพงศ์ภรณ์ หมะหมุ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอัมรินทร์ สุขคำ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายสราวุฒิ ยีสลำ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนกร บูเอียด
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอาทิตยา บูยูโส๊ะ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอริสา กะลอเอียด
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงประวีณา หมูนี
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงชัยดา ชุ่มชื่น
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอารียา หีมยิ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
้เด็กหญิงอทิตา หีมยิ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงวรรณรญา หัดขะเจ
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง
1
90
silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนดล บูเอียด
1
89
thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมาลีนา แก้วจิตร
1
89
thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกรรณิการ์ เต็มเปี่ยม
1
89
thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซากีนะฮ์ หมัดปาน
1
90
com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอานนท์ มะเม๊ะ
1
90
com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายนารากร หมินตะแหละ
1
90
com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายมุคตาร์ หลีเจริญ
1
90
com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายซอลาฮุดดีน รอหีมมะ
1
96
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอดิศร อาบู
1
96
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงพิมพิศา หมันหลิน
1
94
soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายธนาธร สีหวงศ์
1
94
soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วของแก้ว
1
90
silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงซาวาตี สาแล๊ะ
1
90
silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายศักดิ์ชาย หัสมัด
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมาดีน่า เจ๊ะดือเร๊ะ
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมิซมิลละฮ์ เจะมะ
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฮุสนา เต๊ะหมัดหม๊ะ
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสะรีนา เหรียญนุ้ย
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัฟนานี เจะมะ
2
81
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงคอมซะห์ หมิเหร็น
2
84
sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฟาดิ้ล นิสัน
2
84
sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายจรัสรวี เดเระมะ
2
84
sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเจะฟาเดีย เจะมุ
2
92
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงสุไรดา หัดขะเจ
2
92
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฮาสาน๊ะห์ ยีกับจี
2
92
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงจัลย์วาตี มุเซะ
2
88.5
thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ
2
77
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนูรฮารีซาห์ หัดขะเจ
2
77
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอดือนาน เต๊ะหมัดหมะ
2
77
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซะ
2
82
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเกศินี ศรีใหม่
2
82
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดทอง
2
72
thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอรอนงค์ เตชะน้อย
2
72
thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุพรรษา รอดทอง
2
72
thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายสันติภาพ แวหะมะ
2
50
ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงชยานุตย์ แก้วจังหวัด
2
77
com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอังคนี ไชยตนา
2
77
com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุดเดียนา แวนิ
2
85
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฟิตเราะห์ อูมา
2
85
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีซัน หมานสนิท
2
85
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาซูฮา เตะหมัดหมะ
2
83
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายซอลาฮุดดีน สลำบ่อ
2
83
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอับดุลเล๊าะ การี
2
83
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัซนีตา สามาแห
2
43
hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
นางสาวสากีเร๊าะ หะหนัง
2
43
hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายอดุลย์ อิหม่ำเหม
2
89.6
silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงพัชรัตน์ มูซอ
2
81
silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุหวันด๊ะ ชูแก้ว
2
78
silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอภิเดช หัดสมัด
2
90.6
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟย์ฎอน ดือรามะ
2
90.6
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอริสมัน แฉะ
2
90.6
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายซูฟียัน อุมา
2
90.6
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายฟิกรอน แฉะ
2
90.6
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอิฟฟาน อับดุลอาหมัด
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอนิสา ยีกับจี
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงปียรัตน์ สอิ
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนุชมา หมานสนิท
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมารีณา จิตรหวัง
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเจนจิรา มูณี
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงตัสลิม สามาเห๊าะ
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวิสนี ใบยูโซ๊ะ
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรูฮานา แวหะมะ
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอานัสษา หัดเลาะ
2
88
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงดรุณี อะบูเห็ด
2
89
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาอีเสาะ ยูโซะ
2
89
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐวดี อาหลี
2
81.2
silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอนิวัต โส๊ะแสะ
2
89
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุไรยา ตอรอสันติ์
2
89
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาลีซา อาแวกะจิ
2
87
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฮาบีบ๊ะฮ์ หมานสนิท
2
88
ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาตาซา มะลี
2
88
ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรฮูดา เซ็งอามะ
2
88
ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีด้า อีบาราเฮง
2
88
ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีสา เพชรแก้ว
2
88
ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรอตีกะ หม๊ะ
2
82.2
ism13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายเลอศักดิ์ หวังหมัด
2
89
wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงจันทิมา หมูนี
2
89
wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงปิ่นสุดา เหร็นเร๊ะ
2
89
wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุกัญญา สอหนะ
2
88
soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอริสา กะลอเอียด
2
89
thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรอัยนีย์ หัสมัด
2
89
thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเกศมณี เล๊าะโส๊ะ
2
89
silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอนันต์ มะเม๊าะ
2
89
silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายธนดล หลำหัด
2
89
silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายซุนกิฟลี บุปผาดง
2
82
silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายพรพรหม พรมเอียด
2
89
silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายกันตพล สะหลำ
2
89
silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอับดุลมาลิก หัสมัด
2
89
com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง
2
89
com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอารียา หีมยิ
2
89
silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฝารีดา ยีรัน
2
89
silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฮัมดี ยูโส๊ะ
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรอาเดีย เจะและ
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซอฟียะห์ สมาแอ
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฟาเดียร์ เจะและ
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรไอนี รามัญเศษ
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงดารุณี หมัดหลี
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุไลดา ปัตตะเน
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกมลวรรณ ราชเพ็ชร
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงลีซาวาตี สะแม
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัสลีดา อาบูดอแล
2
89
ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงญาณิศา กาสอ
2
94
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอนุชิต อาจทุมมา
2
94
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงปิยนัฐ หัดขะเจ
2
89
soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมาริษา มะหะยีงอ
2
89
soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเนตรนภา ยะนายเดิม
2
89
soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกิฟฟาณี หมันและ
2
89
soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงบุสริน หมัดเร๊ะ
2
89
soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซารีนา ยีกับจี
3
88
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มณี
3
90
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอมิตา โตะ
3
90
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฟูรอยดา หมะประสิทธิ์
3
90
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงนูรไอนี สามาแห
3
75
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายนัสรูน เหนาะบู
3
75
thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุริยะ หมะปิ
3
90
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงฟาตีหะฮ์ รามัญเศษ
3
90
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอุษณีย์ มอรอหมาน
3
90
wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอัฟรีดา ขาเดร์
3
65
ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอนิส มามุ
3
80
wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายสะมะแอ สาและสา
3
80
wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูซาวานีย์ กอเน็ง
3
80
wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุกัลยา แวบือมอ
3
70
ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองรักษ์
3
26
ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายมินธดา เต๊ะหมัดมะ
3
85.5
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฟิตรี เจะหะ
3
85.5
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอัฟดอล ดอเลาะ
3
85.5
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนุรฮัมดี ระหมันยะ
3
81
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญฺิงวิกัลดา พิงหวัง
3
81
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายบาซิล ลาไหน
3
81
wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอัสรี คงพูน
3
80
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุธิมา วานิ
3
80
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีซัน มะสูยู
3
82
silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยม่อม
3
92
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายอาลี ยะพะ
3
75
silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอุสมาน ลาเตะ
3
87
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฮุสนา ดอเลาะ
3
87
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนุรฮูดา ชื่นบาน
3
89
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงทักษิณี ช่วยนุภาพ
3
89
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวาซินี่ย์ เหมียนเอียด
3
89
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายรัตพงศ์ สาระแน
3
91
soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ด.ญ.เมธาวลัย บุญญา
3
86
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงตัสลิม สามาเห๊าะ
3
86
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรรีต้า กามาลี
3
86
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฝาตีห๊ะ มะสะ
3
86
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาเดีย มะกือจิ
3
86
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรฮารีซาห์ หัดขะเจ
3
88.7
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ
3
88
sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวรรณรญา หัดขะเจ
3
88
sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง
3
88
sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาทิตยา บูยูโส๊ะ
4
71.1
sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายฮัสซัน ดุนี
4
71.1
sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอับดุลการิม ยะมะหัด
4
89
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีซ้า ดาหมิ
4
93
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงเนตรนภา เหร็นเร๊ะ
4
86
thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุไลดา ปัตตะเน
4
60
thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอดิสมา หะแว
4
78
thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
นายรุสดี ตาเห
4
60
ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสุวรรณ สมาน
4
72
com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนูรไอนี รามัญเศษ
4
72
com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฟาเดียร์ เจะและ
4
86
silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงพัชรัตน์ มูซอ
4
81
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเฟียนุชไดอาน่า แม
4
81
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัฟนาน กะลูแป
4
81
wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรอกีเย๊าะ มะแสะ
4
ุ64
hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายสิทธิพงศ์ บูยูโส๊ะ
4
ุ64
hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงไลลา หวุนกับหมัด
4
78
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาซัม บุญประสิทธิ์
4
78
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมูก๊อดดิส มูณี
4
86
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรุสนานี อาแวกือจิ
4
86
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ
4
86
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงทัศนีย์ สาและ
4
86
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนันทิตา แม
4
86
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซูไฮนี มะตาเฮ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรุสนานี อาแวกือจิ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงทัศนีม วาแม
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงทัศนีย์ สาและ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงรอยฝัน เหมโสะ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนันทิตา แม
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซูไฮนี มะตาเฮ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงซูรีตา เหมโสะ
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงซูรอยยา สารี
4
85.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสารีนา มีเด็ง
4
78
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงศิรภัสสร บุญประสิทธิ์
4
89
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฮาฟิร์ ยูโซ๊ะ
4
89
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์ เด็นหลี
4
89
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรอัยนี สาเม๊าะ
4
88.3
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงยุวธิดา เสียงหวาน
4
88.3
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนิติวนนท์ ทิพวงศ์
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอานิส บากา
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอดิศักดิ์ เตะหมัดหมะ
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายสุทาวุธ เจ๊ะดือเร๊ะ
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอัฟฟาน เจ๊ะมะ
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอัลฟาราบี สาเฮะแยนา
5
66
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายฟูรกอน เจ๊ะหลง
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอัญชิษา มูนี
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนิชานาถ เหร็นเร๊ะ
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงปริญญา นิสัน
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุกัญญา อาบู
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุสรา หัดกะเจ
5
76
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอาบีน่า บางัสสาเร๊ะ
5
83
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรรีต้า กามาลี
5
83
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงจิรภิญญา มะสะ
5
83
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัญยาณีย์ มะประสิทธิ์
5
78
thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์เทพ
5
86
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอุษามณี แซ่เตียว
5
80
thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนัชชา เบ็ญหมาด
5
67
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูริษา อูมา
5
67
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูไรฮัน บากา
5
67
thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ทอง
5
75
thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงกิฟฟาณี หมันและ
5
69
com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูริษา อูมา
5
69
com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูไรฮัน บากา
5
72
wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนาเดีย มะกือจิ
5
72
wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงดรุณี อะบูเห็ด
5
78
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงยัสมี ไชยตนา
5
78
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงพิยดา คงกอบสม
5
78
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอาฟีเกาะฮ์ มามะ
5
84.7
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายธนบัตร บัวดำ
5
84.7
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายณรงค์ชาญ สีสุวรรณ์
5
84.7
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนิติวนนท์ ทิพวงศ์
5
79
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงรุสนานี ลอเซ็ง
5
79
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอาวาติฟ มะ
5
79
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาลี ขุนกะบี่
5
79
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายไพบูรณ์ โสส๊ะ
5
75
silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาบาวี มะสะ
5
76.6
silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนาตาซา มะลี
5
83.3
silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงชุติเนตร บาและ
5
79
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนันทิตา มูนี
5
79
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฐชา มะหลี
5
85.5
ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายสุใฮมีน หวันนิ
5
75
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมูฮัยมีน มามะ
5
75
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาดีนัน เจะแล๊ะ
5
75
silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายวีรศักดิ์ ตาเละ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอนิวัติ โส๊ะแส๊ะ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอาบาวี มะสะ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอลีย์ สอและ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายณัฐเดช หมัดหาบ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอานนท์ เด็ง
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอุสมาน หมานสนิท
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายปรัชญา มูณี
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายดาราเซน บุยูโส๊ะ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายเหล็กนัย หัดขะเจ
5
86.3
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนพรัตน์ เหลาะหมัน
5
86.2
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายสราวุฒิ แก้วสิทธิ์
5
87.5
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฉันทกร จันทสะโร
5
87.5
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุชาดา สังข์แก้ว
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายสุกรี หัดขะเจ
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายพีรวิชญ์ หนิเม๊าะ
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายพศวัต ยะนายเดิม
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายซุลกิฟลี สุหลง
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายดาวุธ จะเจ๊ะ
6
64
ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอาชีม เบ็ญหมาด
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายฮัสมี แรแลมะ
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายภูริภัทร คำมั่นประสิทธิ์
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟียัน ปล่องหอย
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายรัชชานนท์ เหล็มและ
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาซัน มุติรัตน์
6
74
ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอนุวัฒน์ อินน้ำหอม
6
77.5
thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านลำเปา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายวรพงศ์ เรืองยศ
6
73
thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายนัสลัน หมานสนิ
6
83.2
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงซอฟีย๊ะห์ สมาแอ
6
83.2
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงหฤทัย แก้วเรืองฤทธิ์
6
83.2
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกมลวรรณ ราชเพ็ชร
6
77
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนาปีซ๊ะ กะนอง
6
77
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวันวิสา อักษร
6
77
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญ๋ิงนูรีซัน เดหลำ
6
83.8
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายธวัฒชัย อังกุระเมธา
6
83.8
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอิลยาส วาเลง
6
83.8
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฮาสัน เจ๊ะมะ
6
67
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงพีรญา เตะหมัดมะ
6
67
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงภัทธรินยา ห้องกิจ
6
72
silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอาบาวี มะสะ
6
73
silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนภัสกร แสะปีดิง
6
88
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอดือนาน เต๊ะหมัดมะ
6
78
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซุไรดา เม้งซู
6
78
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุมัยะห์ คณะวาปี
6
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอัซฟัร สอโส๊ะ
6
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอนุภัทร มูณี
6
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายทวีวุฒิ หมุดหวัน
6
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายปราโมทย์ หมุดหวัน
6
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายวาคิม บุญประสิทธิ์
6
82
silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาตาซา มะลี
6
83.6
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายมาสลัน กุโน
6
85
soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงหัสยา เรืองอิ่ม
6
61
silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงฮายาตี อาแว
6
86
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสุภาวิตา สังข์แก้ว
6
86
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรจำรัส
6
86
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายไผท รอดผล
6
61
silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงฮายาตี อาแว
7
70
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายจิติกร ภาโอภาส
7
70
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายธนาธิป สู่สมแก้ว
7
76
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซูไวดา สาตีเมาะ
7
76
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอุมทัชมาฮาล กาเจ
7
76
wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงยามีละ แฉะ
7
83
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนันทวัฒน์ เส็น
7
83
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายซอลาฮูดีน เปาะโด
7
83
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายฟันรูช หัดสหมัด
7
76
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงเจ๊ะซากีเร๊าะ บาเห็ม
7
76
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงมัสซูรี สอเฮาะ
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอัลฟารุส วาเซ็ง
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายฮาลีม แม
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล มะแสะ
7
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ
7
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอาบาวี มะสะ
7
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายณัฐเดช หมัดหาบ
7
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอลีย์ สอและ
7
87.3
ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอานนท์ เด็ง
7
75
soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.วรินญา อุมา
7
82
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงมัยซูรีย์ สะแลแม
7
82
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอานีซ๊ะห์ เต๊ะหมัดหมะ
7
82
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงจัสมิน มะเม๊าะ
7
82
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรุ่งฤดี จุตติพันธ์
7
82
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอาอีเสาะ บากา
7
83.5
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนูรีฮะห์ อาเดะอะ
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอัลฟารุส วาเซ็ง
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายฮาลีม แม
7
75
silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล มะแสะ
8
79
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซัลลิมา วงค์มุสา
8
60
thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอานีซะห์ เตะหมัดหมะ
8
82.3
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัสม๊ะห์ ขรีดาโอะ
8
82.3
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงไรฮัน หมานสนิท
8
82.3
wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนันทิตา แม
8
82.6
silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐชยา ขุนเอียด
8
82
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงจันทิมา มวดมีเส็น
8
82
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงณิชานันท์ สิตีหะมะ
8
82
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงกนกรัตน์ ดันงา
8
75
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอนุชา มโณเรศ
8
75
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงปณัสญา แก้ววิชิต
8
77.6
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุสอัศลิน บือราเฮง
8
73
soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.นัสเราะ สะเล็มดอ
8
83.5
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด้กหญิงฟาตเมาะ มอลอ
8
83
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนาตยา หมิเหร็ม
8
80
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงชลดา อารง
8
80
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงสากีนะห์ สามะ
9
62
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายรอมฎอน จันทร์จิตจริงใจ
9
62
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายฮาบีดีน สาอิ
9
72
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุไลดา ปัตตะเน
9
72
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงญาณิศา กาสอ
9
72
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฮาซามี มะแซ
9
66
thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงจีรนันท์ นิยมเดชา
9
80
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงธันวดี รัตนอักษร
9
82.4
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเฟียนุชไดอาน่า แม
9
82.4
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเสาวนากาญร์ มะแสะ
9
82.4
wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายพีระพล แวเด็ง
9
62
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายวาริช อิแอ
9
62
com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายเจษฎา ไช้จะเส็น
9
75.7
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายนัสรูน เหนาะบู
9
75.7
com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายธีระภัทร์ หมะปิ
9
85
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงโสภิตา แวสะมะแอ
9
79
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงรอฮานา แวเตะ
9
79
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมุฮิบบุดดีน ใจสมุทร
9
79
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายมุสลิมมีน เปาะกา
9
70.3
silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนภัสกร แสะบีดิง
9
74.7
silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายนิลพัทธ์ แก้วเกาะสะบ้า
9
83.2
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอับดุลรอหมาน อาลี
9
70
silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงเฟียนุชไดอาน่า แม
9
76
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงมริษฎา บัวดำ
9
76
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวิภาวรรณ สาระแน
ท10
77
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงพัทธรินยา ห้องกิจ
ท10
69
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงซัลมะห์ สอเฮาะ
ท10
65
thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูรีซัน หัดสมัด
ท10
69
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนุรรอยฮัน สอมะลี
ท10
70
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนูรีซัน เดหลำ
ท10
70
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนูรีซ้า ดาหมิ
ท10
70
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงมารตี ท่าหมอไทร
ท10
70
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนาปีซ๊ะ กะนอง
ท10
70
ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวันวิสา อักษร
ท10
68.6
silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงซัมซียะ สาแล
ท10
74
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซาวิณี ดาระดิง
ท10
74
silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอารีต้า หวังแอ
ท10
84.4
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงเมษิยา จอมสว่าง
ท10
84.4
soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายศราวุธ บุญจันทร์
ท11
76
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฟาติน เต๊ะหมัดมะ
ท11
68
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยม่อม
ท11
78
silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงตัสลิม สามาเหาะ
ท11
74
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุวัยบ๊ะ เต๊ะหมะ
ท11
82
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงรพีภัทร หมูณี
ท11
82
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนุสอัศลิน บือราเฮง
ท11
82
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอัฟนานี เจะมะ
ท11
82
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงคอมซะห์ หมิเหร็ม
ท11
82
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงบิสมิลละห์ เจะมะ
ท11
82
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงฮุสนา เต๊ะหมัดหม๊ะ
ท11
82.5
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายมุสตากีม เขตเทพา
ท11
80.7
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงนัฐวดี อาหลี
ท11
64.6
silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงกมลวรรณ ราชเพ็ชร
ท12
67
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอัยซะห์ ระยะหลง
ท12
76
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายซาพาวี สาและ
ท12
76
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายเซาวาล สามะ
ท12
76
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายศิลา กฤษณาพันธ์
ท12
77
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายคชาทร โสสะ
ท12
77
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวรัญญา บุญประสิทธิ์
ท12
77
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอรกัญญา หมูนี
ท13
77
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงจิรภิญญา มะสะ
ท13
66
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงเอ็มม่า สาและ
ท13
75.3
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวรินญา อุมา
ท13
74.3
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไชยสิงห์
ท13
79.7
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุไวบะห์ บ่อสู
ท13
79.7
ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ
ท14
73
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนูกีต้า หัดกาเจ
ท14
65
thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูซีดา อิหม่ำเหม
ท14
70
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงกูมัสณี นิกุโน
ท14
74.3
silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวรินทร จิแฉะ
ท14
74.3
silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงปรียามุข ชายเต็ม
ท14
78.5
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายอิบรอเห็ม มูสอกะ
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสมิตา ทองเป็นเพ็ชร
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงกุลภัสสร์ สุวรรณมณี
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายภูวเรศ บุญอนันต์
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสุปราณีย์ สามะ
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงภานุมาศ โพธิ์ทอง
ท15
62
ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูรฟาติน บ่อสู
ท15
75
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายวุฒิภัทร คล้ายประสิทธิ์
ท15
74
silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงปรียามุข ชายเต็ม
ท15
70
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุรเดียนา เจ๊ะเต๊ะ
ท15
70
silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนาอีมะห์ เจ๊ะแต
ท15
73
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฮาดีละห์ สาแม
ท15
73
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอัญญาณี อูมา
ท15
73
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายกฤษฎา มามะ
ท16
74
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุศลิน บือราเฮง
ท16
70
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซูมัยนูน หมุดประเสริฐ
ท16
72.6
silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอาอีซะฮ ดอเน็ง
ท16
78
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวานิตา ยีกับจี
ท16
78
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงรลิต้า ยีหมัดเส็น
ท16
78
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงชลดา มูณี
ท16
78
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงวรรณิชา ยะนายเดิม
ท16
78
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุนิสา หมัดและ
ท17
74
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายภูวเรศ บุญอนันต์
ท17
74
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงโซฟีญา หัดสมัด
ท17
76.7
ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กชายฮัมดี บ่อสู
ท17
68
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายธนกฤต เมืองพิน
ท17
68
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายจานุวัตร ทองเป็นเพ็ชร
ท17
68
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านโคกกอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายธนพัฒน์ ยอดบำเพิง
ท18
62
thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอัซรีนา ลอเซ็ง
ท18
69
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงรุสนานี ดือเร๊ะ
ท18
73
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงพรชนัน แวดาโอ๊ะ
ท18
73
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงตัสนีม เจ๊ะสนิ
ท18
67
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายฟัสรี ดอเลาะ
ท18
67
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงพิมพิสา สุขบาง
ท18
67
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงทรรศิการญ์ ไมหมาด
ท19
71
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฮาบีบะฮ์ หมานสนิท
ท19
73
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุไลดา ปัตตาเน
ท20
67
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายกิตติทัต สะแลแม
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงดารุณี สาและ
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงนุสรา ดีแม
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซุนนียะฮ์ หลีกันชะ
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุไรดา อินน้ำหอม
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอาอีซะห์ แก้วได้ปาน
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงโซเฟีย ระยะหลง
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงซานีดา สาและ
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะห์ สาอะ
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสูไวบ๊ะห์ บ่อสู
ท20
70
ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอัลฝาตีฮะห์ มะนอร์
ท21
68
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงวิภาดา โกษัยกานนท์
ท21
68
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนูรมี เต๊ะหมะ
ท21
68
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอัสวานีย์ ดอเลาะ
ท21
64
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายซัลมาน วงค์มุสา
ท21
64
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายรอมฎอน เจ๊ะมะ
ท21
64
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล เหมมะหมัด
ท22
66
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายบูกอรี เจ๊ะโซ๊ะ
ท22
68
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายมูฮัมหมัด ยีกับจี
ท23
67
thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตูหยง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสุไรดา เจ๊ะอุบง
ท23
68
silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงซูรีนา ดอเส็ง
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงคอลีเย๊าะ แวบีมอ
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอับดุลฮากิม แฉะ
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายชารีฟ มะแสะ
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายภูษิต สยัง
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอารีฟีน ไชยตนา
ท23
60
pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงสิริกาญจน์ นิรันดร์พุฒิ
ท24
61
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงซัลลิมา วงค์มุสา
ท24
66
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณัฐธิชา แมเร๊าะ
ท24
66
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านตาแปด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณัฐธิชา แมเร๊าะ
ท25
65
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงฟารินดา โสสะ
ท25
65
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงปิยนุช หว่าหลำ
ท25
65
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายเมฆสิทธิ์ แอจิ
ท26
64
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงกิตติยา เจ๊ะมุ
ท26
64
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอารียา โส๊ะซา
ท26
64
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายฮาริษ มะเม๊าะ
ท27
60
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายอาซิด สาและปาเซ
ท27
63
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายมะยากี แวเตะ
ท28
60
silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงโรสลินดา แวสะมะแอ
ท28
62
silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
โรงเรียนบ้านป่ากอ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงนันทิชา มูนี
ท30
61
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอัยดา แม
ท30
61
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงร็อยฮาน มามะ
ท30
61
pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงรอกีเย๊าะ เจะมะ
55
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายณัฐวุฒิ เหร็นเร๊ะ
55
sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายนัศรี สาเร่
57.7
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายณัฐวุฒิ วาเซ็ง
57.7
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายอับดุลการิม ยะมะหัด
51
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กหญิงซุลฟา ร่าหีม
41.1
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายซุลกิฟลี แลแรมะ
51
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายนัสริน หะแย
51
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟิก หมุดหวัน
41.1
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายซาฟีอิน บ่อเตย
30.0
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายฟุรกอน ดอเล๊าะ
30.0
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายมุสตากีม ดอเล๊าะ
53
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กหญิงศศิประภา บุญจันทร์
53
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กหญิงมนัสนันท์ สะหลำ
53
sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กหญิงอลิษา และจะโรจน์
24.4
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายณัฐวุฒิ สันบู
24.4
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านเทพา
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายไพซอล เตะหมะ
24.4
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายเอกสิทธิ์ ยีกับจี
24.4
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายนัฐยุทธ พรหมจรรย์
18.8
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายซอลาฮุดดีน สลำบ่อ
18.8
sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมเล็ก
50
sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
เด็กชายอภิรักษ์ และจะโรจน์
50
sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายสามารถ รามัญเศษ
ุ6
83.6
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอิลมี บือราเฮง
ุ6
83.6
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายมะยากี แวเตะ
ุ6
83.6
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายอับดุลรอฮิม กุโน
ุ6
83.6
ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เด็กชายซากิร กะลูแป

พิมพ์หน้านี้