สรุปผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
***โรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-3 ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม  จะไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
ให้เตรียมลงทะเบียนแข่งขันตามที่เขตพื้นที่กำหนดต่อไป***
ที่
คะแนน
ผลการแข่งขัน
เครือข่าย
โรงเรียน
รายการแข่งขัน
ชื่อนักเรียน
id
1
91
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพิยดา สรประสิทธิ์
2191
1
83
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฮาฟีซ๊อน เจ๊ะดือเร๊ะ
2206
1
96
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงภัทราวดี เวียงหงษ์
2239
1
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนันทวัฒน์ แวหะมะ
2241
1
96
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บัวขวัญ
2263
1
99
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงมารีฟ่า บุญช่วย
2274
1
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงศิริมา เม๊าะสนิ
2279
1
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสู่ฝัน ไกรดำ
2284
1
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเตชิตา พระไพรี
2288
1
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงภัทร์ชริษา วิทยาโสภานนท์
2290
1
85
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายวรภัทร ติ่งใหลเสม
2316
1
85
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายภูธเนศ ประดิษฐ์
2319
1
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายพิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์
2335
1
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงขวัญประภา เพชรช่วย
2336
1
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจรรบุญมี ปรีชา
2337
1
63
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกวินทรา จิตรมั่น
2355
1
96
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอวัสดา เจะดุหมัน
2368
1
94
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนุรมี มามุ
2373
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณีรนุช เทพสุภา
2835
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง
2914
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายณัฐพงษ์ โต๊ะกูเว็ง
2915
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์
3041
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพัชริตา รักเพ็ญไทย
3042
1
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง
3043
2
90
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกัญญาพัชร เภามี
2192
2
70
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสิริมา วุ่นซิ่งซี่
2208
2
93
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจันจิรา เหมชะรา
2246
2
70
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอานาตี นันโอ๊ะ
2251
2
88.5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ
2265
2
97
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปริยฉัตร กาฬสงค์
2275
2
88
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอมลวรรณ นิลอินจันทร์
2280
2
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรฮารีซาห์ หัดขะเจ
2295
2
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอดือนาน เต๊ะหมัดหมะ
2298
2
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซะ
2299
2
82
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเกศินี ศรีใหม่
2322
2
82
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดทอง
2324
2
72
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอรอนงค์ เตชะน้อย
2341
2
72
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุพรรษา รอดทอง
2342
2
72
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายสันติภาพ แวหะมะ
2343
2
62
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวาซินีย์ หลีมะพันธ์
2358
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอานีต้าร์ บาราเฮง
2369
2
85
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนัทรียา ตุรเสต
2375
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโยษิตา หนูดำ
3158
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนูรอัยนีย์ หัสมัด
3639
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเกศมณี เล๊าะโส๊ะ
3640
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
4009
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอารียา สุวรรณโณ
4010
2
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเนติมา มณีรัตน์
4011
3
88
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงธัญลักษณ์ มณี
2193
3
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปณิตา ทองมา
2216
3
92
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายกฤษณะ แวสอ
2249
3
ุุ66
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอลงกรณ์ กฤตสัมพันธ์
2253
3
83.5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงภัทราวดี แท่นทอง
2266
3
95
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรชัยยดา สิบู
2276
3
87
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเนตรนภา ต่าง
2282
3
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงโซเฟีย บาสอลอ
2311
3
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงไซน๊ะ มามะ
2312
3
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวนิดา อาแว
2313
3
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนัสรูน เหนาะบู
2327
3
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุริยะ หมะปิ
2330
3
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจิตตวดี สุริยนต์
2351
3
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปาลิตา ยกซ้วน
2352
3
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนุชวรา เมฆหมอก
2353
3
61
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพรฉวี ตุ้งโรจน์
2361
3
87
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเบญจมาศ ทองชู
2370
3
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง
2374
4
85
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณฐพร ทองเกลี้ยง
2194
4
63
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์
2222
4
89
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีซ้า ดาหมิ
2257
4
83
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐวรา นิติคุณ
2267
4
ุุ64
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนัควัฒน์ ดุหลำยะแม
2272
4
93
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเนตรนภา เหร็นเร๊ะ
2277
4
86
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุไลดา ปัตตะเน
2283
4
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุภาพร แก้วบรรฎิฐ
2325
4
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมณีนุช ผลบุญ
2331
4
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัญชลิกา รัชสิทธิ์
2333
4
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกาญจนา บุญสิ่งสี
2364
4
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอดิสมา หะแว
2366
4
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัชริตา รักเพ็ญไทย
2371
4
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นายรุสดี ตาเห
2376
5
84
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอรจิรา ยะมันยะ
2195
5
84
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจิราวรรณ สุวรรณะ
2196
5
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอัฟนันท์ บาเหม
2224
5
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์เทพ
2271
5
84
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสไบทิพย์ ทองขาว
2278
5
86
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอุษามณี แซ่เตียว
2281
5
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนัชชา เบ็ญหมาด
2285
5
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูริษา อูมา
2345
5
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูไรฮัน บากา
2346
5
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ทอง
2348
5
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกิฟฟาณี หมันและ
2377
6
77.5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านลำเปา thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวรพงศ์ เรืองยศ
2245
6
85
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตูแวนาดียา ล่่าเต๊ะ
2286
6
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกาญจนา บุญสิ่งสี
2287
6
83
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาบีละห์ อายิ
2296
6
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนิอารีนี นิเฮง
2360
6
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเสาด๊ะ หมะบู
2362
6
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกิสซ์มี มะแอ
2363
6
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนัสลัน หมานสนิ
2378
7
83
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาตีฉ๊ะ หมันเหร็ม
2197
7
81
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายพิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์
2198
7
ุ63
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงแพรวรรณ เอียดหวัง
2255
7
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชนินาถ ถัดทา
2289
7
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนัฎชา เจ๊ะเด็ง
2291
7
82
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตันกูมารีนา ยาเต็ง
2302
7
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรุจิรา แก่นพิมพ์
2372
7
70
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วเกาะสะบ้า
2379
8
79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปรีดารา พรมน้ำแก้ว
2199
8
79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซัลลิมา วงค์มุสา
2204
8
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอานีซะห์ เตะหมัดหมะ
2273
8
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปิยะพร มีทอง
2292
8
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุทธิประดิษฐ
2293
8
81
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว กหญิงวิรากานต์ เจตนานัง
2305
9
66
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจีรนันท์ นิยมเดชา
2294
9
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายศศิธร วิลัยเลิศ
2297
9
80
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงธันวดี รัตนอักษร
2309
ท10
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัทธรินยา ห้องกิจ
2207
ท10
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซัลมะห์ สอเฮาะ
2300
ท10
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีซัน หัดสมัด
2301
ท10
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซูไฮลา อาแว
2303
ท10
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนุรรอยฮัน สอมะลี
2307
ท10
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงดารุณี แวโดยี
2308
ท10
79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซีตีฮาฟีซะฮ์ หมีนเส็น
2314
ท10
79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุพัตรา การสร้าง
2315
ท10
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟานิตาร์ การี
2317
ท11
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟาติน เต๊ะหมัดมะ
2214
ท11
64
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองเป็นเพชร
2304
ท11
68
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาทิตยา ไชยม่อม
2320
ท11
68
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายธีรพัฒน์ เนื้อทอง
2326
ท11
68
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาตยา แอหนิ
2328
ท11
68
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนิสรีน หีมงอย
2332
ท12
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวิชิตา กาแก้ว
2225
ท12
63
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอิบตีฮาน บากาสะ
2306
ท12
78
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุดารัตน์ ยามิง
2318
ท12
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐวดี นวลศรี
2338
ท12
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงศศิธร ธรรมรัตน์
2344
ท12
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอัยซะห์ ระยะหลง
2347
ท13
60
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวนิดา อาแว
2310
ท13
77
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจิรภิญญา มะสะ
2321
ท13
66
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเอ็มม่า สาและ
2349
ท14
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูกีต้า หัดกาเจ
2228
ท14
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรัตนา ยีหรัน
2323
ท14
65
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูซีดา อิหม่ำเหม
2354
ท14
70
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกูมัสณี นิกุโน
2357
ท15
71
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงประภาวดี แสงทอง
2233
ท15
75
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวุฒิภัทร คล้ายประสิทธิ์
2329
ท15
61
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุทธิดา ศิริวัฒโน
2356
ท16
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอรอุมา ขุนแสน
2234
ท16
74
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนุศลิน บือราเฮง
2334
ท17
63
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอรัญทร เส็นเหระ
2235
ท17
73
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเปมิกา พรมขวัญ
2339
ท18
62
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอัซรีนา ลอเซ็ง
2236
ท18
72
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีย๊ะห์ เจ๊ะแว
2340
ท19
71
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฮาบีบะฮ์ หมานสนิท
2350
ท21
69
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาตาชา ตาและ
2359
ท22
68
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนิอาตีกะห์ สันหลัง
2365
ท23
67
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุไรดา เจ๊ะอุบง
2367