ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอเทพา  ครั้งที่ 2  ปี 2559
id
โรงเรียน เครือข่าย รายการแข่งขัน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครูผู้ควบคุม
ผู้บันทึกข้อมูล
ว/ด/ป ที่ส่งข้อมูล
1008
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com01-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:06:25
1235
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:14:02
983
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:15:08
1238
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:15:18
147
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:09:13
164
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:41:47
1252
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:22:50
928
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:28:59
881
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 14:41:00
649
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:19:44
1065
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:27:15
669
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:51:38
85
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:15:59
292
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสินีนาฎ หะยีเด
2016-08-25 09:44:53
1332
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:33:22
1013
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:30:33
1331
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:32:15
713
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:30:01
1241
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:16:22
1242
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:17:16
495
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวมัรยาณีย์ สอและ
2016-08-25 14:39:49
343
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:28:11
1254
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:23:30
802
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์
2016-08-26 12:22:27
293
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายบุญนำ หมีนยะลา
2016-08-25 09:46:21
650
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:20:59
714
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:30:28
88
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:29:52
715
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:30:55
651
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:21:58
803
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์
2016-08-26 12:23:37
1255
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:23:49
148
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:10:04
1245
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:18:09
652
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:22:49
1014
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:31:08
1064
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:25:39
331
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:18:03
124
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-24 09:50:00
491
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:38:22
97
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวประกายใจ คงพูน
2016-08-23 21:28:12
1257
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:24:10
1330
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:31:56
1189
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:40:33
86
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:16:30
383
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
15
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:21:27
800
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
15
4
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์
2016-08-26 12:19:00
898
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
15
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:14:03
658
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:39:12
1107
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:29:11
312
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวรุษณี สีเต็ม
2016-08-25 10:42:36
232
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:52:17
626
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:57:49
973
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:58:09
799
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
2016-08-26 11:40:17
588
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:23:30
901
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:15:46
1088
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:53:41
132
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางริมสิน พนมอุปการ
2016-08-24 10:18:40
306
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม
2016-08-25 10:26:34
839
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:55:04
252
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช
2016-08-25 09:01:54
843
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:57:47
888
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 14:53:14
749
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:16:35
1023
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:38:53
470
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายประดิษฐ์ อุดมเศรษฐ์
2016-08-25 14:26:09
453
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:17:32
460
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:20:57
39
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:41:59
64
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:02:12
1294
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-27 22:37:45
1208
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:59:56
384
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:21:55
1299
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:44:20
1025
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-26 23:21:58
197
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-25 04:53:12
1167
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:20:29
627
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:58:41
841
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:56:31
654
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:24:44
554
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:23:45
171
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:48:01
1319
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-27 23:56:05
1256
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:23:57
708
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:26:33
1067
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:41:57
1161
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:02:24
738
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
3
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:58:31
1258
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:24:45
712
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:29:14
555
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:24:47
499
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:43:14
1011
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางรอเมาะ เดเระมะ
2016-08-26 17:53:05
111
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:12:39
1042
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:47:56
1141
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:09:49
277
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:23:55
515
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:49:42
112
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:13:30
556
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:27:22
278
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:24:12
1068
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:42:48
1043
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:48:54
739
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:59:12
1015
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:31:50
673
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:58:41
709
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:27:41
757
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-26 10:38:06
19
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:43:37
1140
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:09:10
291
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:36:46
1259
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:25:23
1010
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวอัจฉรา เดาะหวัง
2016-08-26 17:47:56
517
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:50:18
510
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:46:18
707
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:26:09
558
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:29:56
927
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายฮารัซ สุหลง
2016-08-26 15:28:37
276
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:23:24
560
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:31:32
1044
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:49:48
1261
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:26:10
520
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:51:09
711
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:28:34
741
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 10:00:47
353
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:37:17
1179
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:32:07
113
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:14:30
1139
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:08:12
518
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:50:46
704
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:25:08
561
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:35:47
533
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:59:40
192
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายยงยุทธ หลงมีหนา
2016-08-24 15:19:09
114
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:15:52
1181
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:32:36
710
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:28:03
674
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:59:20
1016
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:32:19
740
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 10:00:03
1341
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:47:18
562
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:36:16
589
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-25 20:58:17
1069
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:43:36
255
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 09:03:34
20
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:44:33
1142
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:10:28
512
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:47:17
275
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:22:45
1009
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางนูรัยยา มะมูแร
2016-08-26 17:44:16
958
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:46:12
1045
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:50:54
357
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:39:02
1267
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:38:46
705
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:25:36
563
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:36:50
1070
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:44:18
1162
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:06:34
564
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:37:28
701
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:23:47
115
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:16:28
566
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:38:00
1342
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:48:01
1138
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:07:24
21
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:45:14
1301
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:47:30
1268
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:39:31
1163
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:07:40
961
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:47:14
193
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายยงยุทธ หลงมีหนา
2016-08-24 15:20:12
883
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายสุกรี เจ๊ะเต๊ะ
2016-08-26 14:45:04
170
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:47:35
675
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 04:01:05
702
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:24:11
1017
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:32:47
742
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 10:01:40
1046
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:52:55
1071
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:45:11
1186
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:33:22
516
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:49:47
541
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 15:07:52
274
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1
1
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:21:52
272
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:21:22
1073
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:47:08
567
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:38:51
1269
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:40:29
1302
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:48:05
676
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 04:01:28
1047
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:53:36
1343
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:48:52
116
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ
2016-08-24 09:17:14
743
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 10:02:07
699
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:22:46
522
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:51:32
1018
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:33:12
1188
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:36:58
22
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:45:57
542
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 15:09:14
963
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:47:50
194
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายยงยุทธ หลงมีหนา
2016-08-24 15:21:13
931
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นายฮารัซ สุหลง
2016-08-26 15:30:21
1164
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:08:33
1072
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
1
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:45:50
1165
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:09:35
703
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:24:36
569
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
1
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:39:22
1271
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:41:10
570
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1
1
นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ
2016-08-25 15:39:58
1074
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 13:47:48
1166
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:10:25
1272
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:42:29
700
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร is14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:23:16
786
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:28:23
647
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:17:50
678
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:08:08
309
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:29:16
283
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นายอารีย์ สมานอารี
2016-08-25 09:30:04
668
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:50:21
248
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางอรทัย นิธิธนพัฒน์
2016-08-25 08:59:51
1227
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:09:40
948
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:41:53
129
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า
2016-08-24 09:54:46
513
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:47:20
251
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 09:01:46
953
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:43:28
779
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:21:33
1095
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 16:00:45
1247
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:18:49
48
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
5
2
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:59:14
1030
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
ุ6
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:20:44
1132
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:58:14
1280
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:54:39
1148
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
6
3
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:28:56
783
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
2016-08-26 11:26:36
49
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 14:00:18
1031
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
ุ6
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:24:31
986
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
3
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:19:15
130
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า
2016-08-24 09:57:59
138
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:15:27
1136
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:05:02
648
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:18:43
308
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
6
3
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:28:09
324
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน
8
3
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:07:09
373
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:16:10
131
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร
2016-08-24 10:00:59
1032
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:26:08
29
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:27:21
385
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:22:18
784
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:27:09
216
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:40:07
1131
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:57:13
1288
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 22:29:43
1157
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์
2016-08-27 18:49:20
47
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:57:14
1249
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:20:46
490
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:37:33
870
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 14:22:27
358
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:39:04
760
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นายชวน แก้วเกาะสะบ้า
2016-08-26 10:56:10
1190
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:41:42
81
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:13:05
993
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:38:21
214
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:38:42
774
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวผุสดี ด่าเร่
2016-08-26 11:17:05
1033
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
10
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:27:35
1321
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
7-10
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-28 00:24:51
1250
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki09-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:21:37
592
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:12:50
906
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:17:10
722
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:35:55
1034
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:32:02
386
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:22:23
794
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:35:05
233
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางฐิตินันท์ สิทธิสุทธิ์
2016-08-25 08:53:03
808
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:35:32
1102
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:24:40
364
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:48:26
340
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:25:55
1328
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:29:42
604
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:40:56
443
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:12:00
1322
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-28 00:44:01
534
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:00:14
985
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:18:43
60
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:00:02
535
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:01:18
621
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:54:10
352
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:37:07
605
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:41:53
387
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:22:57
464
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกอรีเย๊าะ หรีมสกุล
2016-08-25 14:23:20
809
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:36:11
1175
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:29:07
1281
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:59:43
1323
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-28 00:44:58
764
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 11:01:35
1035
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:33:17
61
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:00:24
1083
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:48:51
202
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-25 08:11:23
964
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:48:23
606
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:42:30
354
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:37:53
989
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:28:56
835
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:48:54
880
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจำเนียน เอียดแก้ว
2016-08-26 14:40:17
102
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:45:27
1324
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-28 00:47:34
723
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:36:17
602
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma06-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:39:30
603
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:40:17
101
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:44:44
91
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:31:22
1036
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:34:17
62
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:00:51
907
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:18:03
1101
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:23:43
120
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางริมสิน พนมอุปการ
2016-08-24 09:46:30
965
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:48:59
363
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:47:40
837
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:53:29
1085
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:51:57
536
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:02:07
465
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-25 14:24:14
227
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:50:08
1170
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:25:46
235
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางฐิตินันท์ สิทธิสุทธิ์
2016-08-25 08:53:48
607
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:43:05
810
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:36:37
793
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:34:37
434
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
2016-08-25 14:05:54
389
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:23:28
108
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-24 05:04:49
1066
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
2016-08-27 12:38:28
466
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกอรีเย๊าะ หรีมสกุล
2016-08-25 14:24:33
446
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:13:56
107
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-24 05:01:01
390
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:23:52
1103
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:25:39
90
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:30:52
1282
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 22:01:09
1172
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:26:18
63
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:01:21
121
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเอมอร เพชรจรูญ
2016-08-24 09:47:08
966
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:50:56
622
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:54:53
608
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:43:50
782
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสารินันท์ อูมาสะ
2016-08-26 11:25:44
811
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:36:58
844
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:58:28
228
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:50:26
656
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:36:53
537
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:03:01
349
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:34:42
1037
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:34:49
350
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:35:26
623
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:55:34
89
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:30:23
879
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจำเนียน เอียดแก้ว
2016-08-26 14:39:48
430
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
2016-08-25 14:04:07
103
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:46:16
609
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-25 21:44:27
109
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-24 05:05:38
104
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma13-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:48:01
1220
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 21:06:33
1206
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:58:51
781
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:23:55
777
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ
2016-08-26 11:20:28
759
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:40:31
423
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:56:03
727
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:43:54
719
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:32:31
336
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:21:10
1325
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:22:47
451
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:16:33
624
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:56:22
590
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
3
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:07:45
1086
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:52:44
969
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:53:36
1048
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:55:18
955
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:44:21
914
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:21:54
884
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวันดี วุฒิประดิษฐ์
2016-08-26 14:46:17
840
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:56:00
836
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:51:38
572
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางซานีตา เจะจาโรจน์
2016-08-25 15:42:42
657
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:38:06
468
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกฤษณา พัชนี
2016-08-25 14:25:20
1104
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:26:17
1027
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 08:10:58
8
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:27:10
87
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:19:03
323
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 12:04:25
397
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:27:29
265
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายอารีย์ สมานอารี
2016-08-25 09:15:55
34
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:32:51
317
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:22:42
371
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:15:02
117
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางจรวย เพชรสุวรรณ
2016-08-24 09:40:19
304
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:24:12
355
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 12:38:07
471
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกฤษณา พัชนี
2016-08-25 14:26:48
266
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายอารีย์ สมานอารี
2016-08-25 09:16:53
1222
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 21:07:21
1049
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:56:40
345
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 12:31:59
720
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:32:54
838
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:53:49
1105
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
3
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:27:09
780
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:23:20
778
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ
2016-08-26 11:21:23
452
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:17:30
96
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 21:07:33
118
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางจรวย เพชรสุวรรณ
2016-08-24 09:41:04
1087
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:53:14
230
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:51:32
1207
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:59:10
842
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:56:34
1028
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 08:14:18
625
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:57:00
885
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวันดี วุฒิประดิษฐ์
2016-08-26 14:47:56
409
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:45:40
9
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:27:43
917
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:22:32
591
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
3
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:08:40
568
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางซานีตา เจะจาโรจน์
2016-08-25 15:39:01
1347
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:52:04
318
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:23:19
957
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:45:28
971
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:57:15
305
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:25:28
424
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:57:06
38
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:38:59
372
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:15:28
1305
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:51:25
234
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:53:44
145
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:04:07
215
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสุกัลยา หัดสหมัด
2016-08-25 08:39:57
905
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:17:01
849
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:02:29
908
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:19:09
1039
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:43:00
980
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:12:21
795
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:35:40
904
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:16:51
476
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:29:18
137
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า
2016-08-24 10:51:20
968
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางมาซิเร๊าะ ซา
2016-08-26 15:51:53
240
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางฐิตินันท์ สิทธิสุทธิ์
2016-08-25 08:55:36
40
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:43:08
301
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:19:50
65
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:02:55
189
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:16:18
339
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:24:07
1306
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:53:15
1308
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-27 22:57:43
628
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:59:51
10
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:28:23
1326
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:27:15
1333
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:33:52
402
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:30:28
1226
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสุณี สะเล็มดอ
2016-08-27 21:09:36
691
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:17:59
286
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:32:49
1110
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:31:44
773
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวผุสดี ด่าเร่
2016-08-26 11:14:02
540
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:07:23
444
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:13:12
1178
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-27 20:31:46
347
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:32:58
1192
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:46:25
1209
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:00:37
629
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:00:41
261
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนัฐลดา เรืองปาน
2016-08-25 09:10:26
359
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:41:12
887
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายสมัคร อ่อนปลอด
2016-08-26 14:51:36
236
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:54:01
334
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 12:19:31
728
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:46:02
852
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:04:14
911
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:20:19
1303
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:49:29
425
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:58:29
1040
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:44:22
1310
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-27 23:00:24
174
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:50:32
11
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:29:04
365
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวฐายวดี สังข์อ้น
2016-08-25 13:02:19
1108
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:30:03
981
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:12:57
1210
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:01:01
28
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:21:28
403
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:30:49
1169
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-27 20:25:03
1211
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:01:38
360
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:42:05
1171
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-27 20:25:54
426
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:59:00
260
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนัฐลดา เรืองปาน
2016-08-25 09:09:29
1304
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:50:00
139
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:16:28
237
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:54:30
366
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวฐายวดี สังข์อ้น
2016-08-25 13:03:04
332
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 12:18:45
1109
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:30:49
853
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:05:32
12
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:29:46
630
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:01:38
1041
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:45:36
404
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:31:13
889
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายธรรมนพ เล็งเจริญ
2016-08-26 14:53:37
1213
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:02:11
94
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:41:31
891
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นายธรรมนพ เล็งเจริญ
2016-08-26 14:55:58
631
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:02:15
685
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:14:42
854
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:06:41
368
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นายพรไพร ไชยศรีขวัญ
2016-08-25 13:05:30
890
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นายสมัคร อ่อนปลอด
2016-08-26 14:54:54
632
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:03:24
369
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นายพรไพร ไชยศรีขวัญ
2016-08-25 13:06:34
95
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:43:49
1214
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:02:31
684
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:14:12
855
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:07:42
1274
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:43:58
633
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:04:05
1348
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:55:02
1216
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:03:00
367
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวฐายวดี สังข์อ้น
2016-08-25 13:04:48
212
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุมาลี เห็ดหัด
2016-08-25 08:36:10
804
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:26:08
683
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:13:11
361
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:43:13
473
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:27:35
538
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:04:56
1038
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 11:41:08
1352
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-28 08:52:08
362
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:46:50
310
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวรุษณี สีเต็ม
2016-08-25 10:36:37
805
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:26:40
1173
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-27 20:26:54
1106
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:28:10
539
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
3
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:05:55
405
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci11-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:31:42
925
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวศิรินันท์ สัจพันธ์
2016-08-26 15:27:09
682
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:11:41
1004
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:02:17
119
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์
2016-08-24 09:44:31
806
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:27:22
51
โรงเรียนบ้านสวรรค์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายเกรียงศักดิ์ สาและ
2016-08-23 14:33:10
915
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci15-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:21:56
264
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช
2016-08-25 09:12:57
929
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:29:49
1221
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:07:15
1113
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:34:03
1057
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:13:39
143
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:21:31
790
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:32:00
549
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:15:20
681
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:10:29
467
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:25:16
791
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:32:37
1058
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:14:26
489
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายอุสมาน มีนา
2016-08-25 14:37:30
263
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
2016-08-25 09:12:20
1114
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:34:33
1223
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:07:49
573
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-25 15:50:25
930
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:30:05
634
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:05:03
792
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:34:11
396
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:27:02
1115
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:35:07
552
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:21:54
1146
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:25:42
125
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร
2016-08-24 09:51:26
754
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:35:41
427
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:02:52
238
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:55:18
448
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:15:15
1224
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:08:37
262
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช
2016-08-25 09:11:24
660
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:42:34
32
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:30:26
284
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:30:31
72
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:07:04
1291
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:32:20
41
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:45:04
730
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:49:42
1054
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:08:48
149
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:10:58
912
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:20:33
846
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 14:00:19
474
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:28:05
1327
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
2
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:29:32
596
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:17:43
918
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:24:45
13
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:32:13
913
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:21:37
509
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรัตนา เลรักมาน
2016-08-25 14:45:52
142
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:19:58
575
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-25 15:52:51
503
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายอุสมาน มีนา
2016-08-25 14:43:15
731
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:50:27
482
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:32:25
661
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:43:09
166
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:44:58
346
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:32:01
267
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
2016-08-25 09:19:04
932
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:30:25
1225
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:09:31
285
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:30:57
922
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:25:51
42
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:45:57
398
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:27:45
33
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:31:21
916
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:22:10
680
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:09:45
73
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:07:35
847
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 14:00:48
239
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:55:32
475
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:28:52
635
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:06:02
1147
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:26:40
1293
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:36:16
1191
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:43:00
755
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:36:22
415
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:52:04
1116
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:35:44
1055
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:09:27
126
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-24 09:52:01
597
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:18:25
869
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:22:15
789
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:31:18
1320
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายไพศาล มูณี
2016-08-28 00:06:49
752
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 10:33:56
599
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:21:44
871
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:23:01
933
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:30:58
1053
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:06:54
1228
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:10:13
429
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:03:43
141
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:19:02
127
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-24 09:52:38
1168
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 19:28:13
445
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
2016-08-25 14:13:18
1180
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:32:08
1117
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:37:07
1297
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:42:16
797
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:38:19
770
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนิจิตร สุโนคบุตร
2016-08-26 11:07:42
269
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช
2016-08-25 09:19:54
30
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:28:56
662
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:43:54
553
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:22:57
1349
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 07:22:41
431
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:04:24
1182
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:32:55
31
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:29:45
477
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:30:08
270
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
2016-08-25 09:20:40
1196
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:49:51
663
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:44:30
14
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:34:12
1329
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:31:07
1052
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:05:28
1298
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:43:23
1118
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:37:39
796
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:37:40
758
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:38:14
399
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:28:22
128
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-24 09:53:15
636
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:07:13
140
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 11:18:05
1229
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:10:43
934
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:31:15
356
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:38:44
600
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:22:49
165
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:44:09
886
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุวพัชร แสงอรุณ
2016-08-26 14:50:11
601
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:23:26
150
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:11:31
1119
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:38:25
348
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:34:16
1187
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:34:24
664
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:45:13
1050
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:02:39
400
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:29:09
282
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช
2016-08-25 09:28:42
479
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:31:05
576
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-25 15:55:58
935
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:31:41
872
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:25:09
481
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:31:51
1051
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:03:53
281
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
2016-08-25 09:27:45
1120
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:39:18
665
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:45:39
401
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:29:56
574
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายสมพร แก้วซัง
2016-08-25 15:51:43
1199
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:52:59
936
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:32:01
316
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 11:22:04
1270
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB16-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:41:03
1230
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:11:18
314
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:05:58
1312
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน
9
1
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี
2016-08-27 23:35:56
874
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
20
6
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:28:50
825
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-26 13:27:50
391
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:25:05
1075
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 14:49:44
1089
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:56:05
787
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:30:25
637
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:08:47
579
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:11:15
761
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 10:56:43
1121
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:40:47
577
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัชรา อาจหาญ
2016-08-25 15:59:02
1231
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:12:02
545
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 15:10:38
74
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:08:18
697
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:21:40
1019
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:34:21
184
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:58:02
241
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:56:14
186
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:04:18
1278
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:49:27
695
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:20:46
1232
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:12:29
155
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:14:55
242
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:56:32
1122
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:41:48
638
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:09:29
1020
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:35:20
406
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 13:42:11
939
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:33:42
15
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:36:44
1335
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:35:27
484
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:34:01
483
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:33:08
1090
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:57:01
511
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:46:36
580
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:12:30
388
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:23:03
157
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:16:06
328
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:12:35
1076
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 14:50:46
1233
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:13:03
598
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:20:36
756
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:37:12
75
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:08:42
698
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:22:19
183
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:57:31
393
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:25:34
280
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนัฐลดา เรืองปาน
2016-08-25 09:26:55
43
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:48:38
433
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:05:10
813
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
3
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:39:06
696
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:21:16
185
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:03:41
1078
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 14:53:54
329
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:15:21
976
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:05:30
1313
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี
2016-08-27 23:38:30
435
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 14:06:20
159
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:17:21
639
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:10:19
578
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัชรา อาจหาญ
2016-08-25 16:00:40
76
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:09:10
826
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-26 13:28:52
1123
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:45:22
996
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:51:03
180
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:55:41
1144
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:21:48
640
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:11:18
1234
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
2016-08-27 21:13:42
243
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:57:04
1091
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:57:48
190
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:17:22
641
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:12:36
160
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:17:53
220
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวณิชชา นินวน
2016-08-25 08:42:48
158
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:16:45
1145
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:23:48
244
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:57:27
827
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-26 13:30:29
77
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:09:48
179
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:55:03
392
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:25:16
1077
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 14:52:04
642
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:13:26
1092
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:58:32
23
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:16:42
581
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:13:41
677
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนัฐลดา เรืองปาน
2016-08-26 09:02:47
1236
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:14:18
814
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:39:41
1124
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:47:40
998
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:52:08
178
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:54:16
982
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:14:37
1314
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี
2016-08-27 23:41:22
875
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:29:56
161
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:18:29
643
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:14:11
1125
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:48:49
1307
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางมลิวรรณ บุญจริง
2016-08-27 22:57:37
892
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:56:48
582
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:14:30
1237
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:14:59
893
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:56:48
1279
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:51:20
156
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:15:34
767
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 11:06:30
721
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:33:18
765
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
3
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:01:52
1239
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:15:34
78
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:10:21
1126
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:49:53
196
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-24 21:10:42
485
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:34:01
979
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:10:29
583
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:15:48
351
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:35:45
176
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:52:23
432
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 14:04:38
1240
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:16:11
195
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายารุ่ง พุทสมสู
2016-08-24 21:09:37
940
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:33:57
1317
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี
2016-08-27 23:44:09
769
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 11:07:24
472
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 14:27:11
154
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:14:23
975
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:04:28
182
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:56:53
1093
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:58:57
79
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:10:41
246
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:57:40
644
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:14:50
725
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:37:08
766
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:06:14
990
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-26 16:34:23
994
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:48:48
1243
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:17:27
1127
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:51:55
1021
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:36:09
487
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:35:45
1273
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:43:54
151
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:12:27
1275
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:46:07
724
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:36:43
645
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:15:31
1143
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:20:39
1128
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:52:27
181
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:56:10
1079
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 14:56:45
1244
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:18:01
1094
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:59:40
247
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:57:52
80
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:11:24
488
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:36:35
486
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:35:00
768
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
3
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:07:23
45
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:54:32
279
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนัฐลดา เรืองปาน
2016-08-25 09:26:06
584
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:16:41
991
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:35:11
706
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-26 09:25:38
153
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:13:46
408
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 13:43:53
1022
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:36:51
395
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:26:04
394
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:25:53
25
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:18:40
469
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 14:25:56
1277
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-27 21:47:21
992
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:36:36
646
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:16:05
771
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 11:09:11
152
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:13:05
1318
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี
2016-08-27 23:46:32
815
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB52-การประกวดขับขานประสานเสียง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภททีม 25-40 คน
25
3
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:41:02
894
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน
ุ6
3
นายธรรมนพ เล็งเจริญ
2016-08-26 14:57:59
997
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน
5
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:51:30
732
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC01-การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 8-10 คน
8
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:52:08
250
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน
6
2
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 09:01:19
52
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน
8
2
นางวิไลวรรณ กิตติคุณ
2016-08-23 15:55:40
942
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
5
3
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:36:34
333
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
5
2
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:19:10
946
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:38:28
1012
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 21:27:56
587
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:21:47
947
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:40:05
1351
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1
1
นายธรรมนพ เล็งเจริญ
2016-08-28 08:35:58
1129
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:53:22
1311
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางมินา อาญาพิทักษ์
2016-08-27 23:05:10
666
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:48:06
1292
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD03-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:33:40
667
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:48:48
772
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
2
นางนิจิตร สุโนคบุตร
2016-08-26 11:09:16
44
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:53:02
557
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-25 15:28:35
951
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:42:47
1336
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:36:19
967
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 15:51:37
718
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:32:05
46
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:56:28
199
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนิตยา เรืองแก้ว
2016-08-25 08:06:17
315
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:10:43
1337
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:38:07
1130
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:56:19
177
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD21-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:53:35
812
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:38:00
172
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน
5
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:48:41
856
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc02-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:08:41
895
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางหทัยกาญจน์ พิรุณ
2016-08-26 15:02:02
745
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนิภา โชคอรรคนิต
2016-08-26 10:11:32
857
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:09:30
66
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:03:38
335
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:20:36
819
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:44:29
163
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 14:08:44
1217
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:03:32
1000
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:55:05
544
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:09:50
245
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอรทัย นิธิธนพัฒน์
2016-08-25 08:57:37
1158
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-27 18:58:40
1159
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-27 18:59:42
546
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:11:03
337
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:22:15
1218
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:04:16
999
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:54:24
858
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:10:05
896
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางหทัยกาญจน์ พิรุณ
2016-08-26 15:02:37
845
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:59:09
821
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:45:14
747
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนิภา โชคอรรคนิต
2016-08-26 10:13:44
449
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางผอื้น ชาติวัฒนา
2016-08-25 14:15:25
67
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:04:02
785
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:28:07
1160
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-27 19:00:43
897
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางหทัยกาญจน์ พิรุณ
2016-08-26 15:03:48
859
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:10:38
105
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:49:11
1007
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:05:56
750
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc08-การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางนิภา โชคอรรคนิต
2016-08-26 10:21:24
692
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:18:35
68
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:04:34
1111
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:32:54
1112
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:33:16
860
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:12:35
478
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นายอาบาดีย์ แวโพ
2016-08-25 14:30:34
407
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
3
2
นางสาวพรศรี วงศ์ไกร
2016-08-25 13:43:16
218
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางวณิชชา นินวน
2016-08-25 08:41:20
693
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:19:01
69
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:05:22
861
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:13:14
217
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:41:11
1174
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:28:39
921
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:25:42
450
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
1
นางผอื้น ชาติวัฒนา
2016-08-25 14:16:18
729
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:47:21
937
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:32:48
1176
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
5
2
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:29:11
100
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-23 23:21:01
1219
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:05:56
70
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:05:53
1001
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:57:05
547
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:12:20
1029
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 08:16:50
1056
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:12:23
480
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุระไอนี อุมา
2016-08-25 14:31:31
977
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารี
2016-08-26 16:08:42
548
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 15:13:49
71
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:06:17
1177
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-27 20:30:15
978
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารี
2016-08-26 16:09:54
862
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:17:40
659
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:41:19
1002
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 16:57:41
338
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 12:23:46
311
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวรุษณี สีเต็ม
2016-08-25 10:37:53
593
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:13:48
868
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:20:43
919
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
10
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:25:08
342
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
10
3
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:27:06
1024
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
10
3
นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
2016-08-26 23:06:22
1059
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:18:05
319
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:25:02
1315
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 23:42:31
970
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-26 15:56:30
144
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:02:19
136
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า
2016-08-24 10:50:53
1195
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:49:33
437
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:09:11
410
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:49:13
454
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งระภี ธนูศร
2016-08-25 14:17:52
1350
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางภิญโญ จิตต์รัตน์
2016-08-28 07:32:29
3
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:09:35
943
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางศรีประภา พรหมอ่อน
2016-08-26 15:36:35
1096
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:17:34
1339
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:40:10
223
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:48:51
222
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสมใจ พุทธซ้อน
2016-08-25 08:45:51
1152
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:43:03
1080
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:46:53
321
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 11:36:44
909
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:19:45
899
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:14:21
984
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 16:18:27
374
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:16:34
1149
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 18:34:39
294
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:14:44
36
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:32:49
1289
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:29:51
55
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 17:56:25
1283
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-27 22:02:31
419
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:53:32
920
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนฤมล สุขจรุ่ง
2016-08-26 15:25:21
1153
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายสหรัช ถาวรสุทธิ์
2016-08-27 18:43:40
1154
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์
2016-08-27 18:43:44
320
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-25 11:25:26
910
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 15:20:08
753
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนิภา โชคอรรคนิต
2016-08-26 10:35:17
818
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:43:37
288
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:35:14
208
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:33:21
455
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:18:32
655
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:33:41
1344
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:50:03
521
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:51:29
610
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:44:51
1287
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสุวพัชร แสงอรุณ
2016-08-27 22:25:51
1097
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:18:29
37
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 13:33:53
4
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:10:36
224
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:49:07
1290
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:30:16
900
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:15:04
1316
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-27 23:43:03
1060
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:18:32
418
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:52:53
441
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:10:43
1193
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:48:26
1197
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:50:30
440
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:10:01
56
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 17:57:02
375
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:16:51
863
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 14:17:47
987
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 16:19:24
830
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:44:47
295
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:15:26
411
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:49:44
203
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:28:59
611
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:45:59
326
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:09:55
322
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 11:39:57
168
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:46:06
832
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:46:10
823
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 13:17:52
878
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต
2016-08-26 14:39:13
6
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:25:10
271
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์
2016-08-25 09:20:40
1212
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 21:02:10
1346
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-28 06:51:26
287
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:34:33
612
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:47:03
525
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:53:03
1155
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์
2016-08-27 18:45:24
442
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:11:50
988
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 16:19:58
1198
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:51:36
412
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:50:13
24
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:17:37
456
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:19:08
864
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 14:18:47
1084
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:50:16
816
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 12:42:47
902
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:15:58
829
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:44:19
198
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนิตยา เรืองแก้ว
2016-08-25 08:04:42
209
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:33:59
1098
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:19:08
201
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-25 08:10:31
225
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:49:26
380
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:19:26
325
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:08:25
679
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:09:01
204
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:29:59
1151
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
2
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 18:39:16
200
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-25 08:09:59
613
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:48:12
169
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:47:01
876
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต
2016-08-26 14:38:13
1062
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:21:10
614
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:48:56
824
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 13:18:32
748
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-26 10:14:52
952
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:43:12
1200
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:54:32
457
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-25 14:19:40
229
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสมใจ พุทธซ้อน
2016-08-25 08:51:07
1099
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:21:20
298
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:17:39
413
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:50:50
944
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai06-เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางศรีประภา พรหมอ่อน
2016-08-26 15:37:00
458
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:20:02
1156
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์
2016-08-27 18:46:26
831
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 13:45:01
1345
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-28 06:51:10
615
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:49:35
381
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:19:48
226
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 08:49:42
956
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:44:44
299
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:18:04
1100
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 16:21:47
1061
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:20:26
1003
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:01:28
865
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:19:04
850
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 14:03:31
1194
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 20:49:11
330
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:16:13
414
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:51:18
210
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:34:35
528
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:54:55
1201
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:55:51
903
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:16:33
167
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:45:28
616
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:50:09
877
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต
2016-08-26 14:38:52
327
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-25 12:10:41
205
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:30:33
376
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:17:25
617
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:50:40
5
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:22:48
416
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:52:19
833
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:46:52
268
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์
2016-08-25 09:19:26
57
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 17:57:38
763
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 10:59:16
1150
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-27 18:35:37
716
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:31:15
459
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-25 14:20:30
290
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:36:09
972
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-26 15:58:07
941
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางศรีประภา พรหมอ่อน
2016-08-26 15:36:14
231
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอรทัย นิธิธนพัฒน์
2016-08-25 08:52:03
1284
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-27 22:04:48
296
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:16:22
421
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:54:02
1081
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:47:35
962
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:47:28
133
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์
2016-08-24 10:24:51
717
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:31:33
297
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:17:02
370
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:08:07
377
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:17:49
867
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 14:20:15
1082
โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางชัชฎา พรมสู
2016-08-27 15:47:59
273
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์
2016-08-25 09:21:45
417
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:52:45
211
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:35:27
866
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 14:19:39
527
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:54:10
58
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 17:58:07
1202
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:56:28
7
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:26:07
461
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:21:00
762
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 10:58:08
618
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:51:11
954
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:44:16
134
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร
2016-08-24 10:25:25
873
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต
2016-08-26 14:26:07
206
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:31:07
300
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:19:11
974
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวพนิดา ศรีเส้ง
2016-08-26 15:59:02
462
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุ่งระภี ธนูศร
2016-08-25 14:21:44
59
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 17:59:13
529
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:55:50
530
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:56:52
378
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:18:29
213
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:36:35
1203
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:57:00
619
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:52:09
302
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:19:58
420
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:54:02
463
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:22:09
207
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:31:45
959
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 15:46:27
532
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 14:57:57
531
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางสาวสุภาภรณ์ หลี
2016-08-25 14:57:47
620
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 21:53:00
1204
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 20:57:45
726
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:38:22
379
โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ
2016-08-25 13:18:51
135
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร
2016-08-24 10:25:58
289
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
2016-08-25 09:35:38
422
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
2
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 13:54:52
382
โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-25 13:20:41
303
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-25 10:20:46
219
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai16-กาพย์ยานี 11 ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม
2016-08-25 08:42:25
221
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai17-กลอนสุภาพ ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางวรรณี ราชแก้ว
2016-08-25 08:42:58
571
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-25 15:40:04
653
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางนงเยาว์ มากชูชิต
2016-08-25 22:24:05
1286
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-27 22:08:48
1285
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-27 22:05:18
1246
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางศรีประภา พรหมอ่อน
2016-08-27 21:18:16
1215
โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม
2016-08-27 21:02:36
1026
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางอรทัย นิธิธนพัฒน์
2016-08-27 05:43:26
938
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:33:31
523
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-25 14:52:14
822
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1
1
นางแก้วใจ แสงอรุณ
2016-08-26 12:49:26
817
โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thiD14-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1
1
นางนิตยา เรืองแก้ว
2016-08-26 12:43:11
834
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-26 13:48:04
188
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:14:26
519
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววิภาศิริ จินเอียด
2016-08-25 14:50:58
744
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-26 10:03:38
670
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:53:50
18
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:41:30
1296
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:40:26
733
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:53:27
923
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:26:35
253
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 09:02:25
83
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:14:56
173
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:49:38
882
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นายจำเริญ งามเลิศ
2016-08-26 14:44:54
1260
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:25:33
524
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววิภาศิริ จินเอียด
2016-08-25 14:52:32
1248
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:19:55
26
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1
1
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:19:27
924
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:26:56
1338
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:39:19
123
โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางจันทิวา พร้อมญาติ
2016-08-24 09:48:51
82
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:14:07
689
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:17:00
690
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:17:24
99
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
6
2
นางสาวประกายใจ คงพูน
2016-08-23 21:30:12
960
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
6
2
นางสาวประกายใจ คงพูน
2016-08-26 15:46:50
734
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:54:09
16
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:38:39
1262
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:26:10
586
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
3
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:20:38
1276
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:47:15
1263
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:26:40
259
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางอาอิเซาะ ซาหีมซา
2016-08-25 09:08:38
506
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:43:16
594
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:14:38
508
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:45:05
187
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 15:06:07
828
โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1
1
นางอาทิตยา เดอะ
2016-08-26 13:35:26
751
โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายเชาฤทธิ์ คงเรือง
2016-08-26 10:25:13
436
โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
3
นางปริชาติ ใหม่คง
2016-08-25 14:07:02
53
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวาณีย์ มาชาตรี
2016-08-23 16:01:11
585
โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
2016-08-25 16:19:41
1005
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2
1
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:03:24
1133
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:01:14
798
โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นายโกศล ปุนทะมุณี
2016-08-26 11:39:30
93
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:36:38
694
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:20:03
595
โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
2016-08-25 21:15:26
106
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
2016-08-24 04:51:28
1006
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นายมารุต ภิรมย์
2016-08-26 17:03:58
54
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวาณีย์ มาชาตรี
2016-08-23 16:03:10
736
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:56:01
1135
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:04:05
950
โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางประยูร บุญจริง
2016-08-26 15:42:28
1063
โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางกัญญา เภาประดิษฐ์
2016-08-27 12:24:07
258
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางหัสยานันท์ หมันเหร็น
2016-08-25 09:07:25
17
โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย
2016-08-23 10:39:38
1295
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-27 22:38:28
1264
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
1
2016-08-27 21:27:19
494
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:39:29
307
โรงเรียนบ้านสวรรค์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางชัชชญา น้อยผา
2016-08-25 10:27:09
788
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 11:30:33
543
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 15:09:30
686
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:15:36
737
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2
1
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:57:32
926
โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์
2016-08-26 15:27:26
341
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:26:33
492
โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวดวงฤดี ชุมแก้ว
2016-08-25 14:38:35
84
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
น.ส.กนกวรรณ สุระสังวาลย์
2016-08-23 18:15:20
27
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์
2016-08-23 11:20:52
257
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางหัสยานนันท์ หมันเหร็น
2016-08-25 09:05:57
92
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-23 20:35:55
687
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:16:00
1205
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวรุษณี สีเต็ม
2016-08-27 20:57:50
1265
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:27:56
1134
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:03:12
526
โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
2016-08-25 14:53:52
175
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาณิศา หลังชาย
2016-08-24 14:51:36
98
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวประกายใจ คงพูน
2016-08-23 21:29:03
256
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางหัสยานนันท์ หมันเหร็น
2016-08-25 09:04:55
735
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวปราณี ตันจะโข
2016-08-26 09:55:06
507
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
2016-08-25 14:44:27
254
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
2016-08-25 09:02:49
848
โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี
2016-08-26 14:01:51
146
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
2016-08-24 13:08:03
688
โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาววัลยา หมุดหวัน
2016-08-26 09:16:33
1266
โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางสาวสุวิมล ทองคำหอม
2016-08-27 21:28:26
671
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wod22-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:56:18
672
โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2
1
นายซาอูดี ยะฝาด
2016-08-26 03:56:42
1334
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:34:26
559
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2
2
นางรุซัยนีย์ ดุนี
2016-08-25 15:30:51
50
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2
1
นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี
2016-08-23 14:03:16
1340
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
1
นางสาวอนันตญา น้อยสำลี
2016-08-28 06:41:55
1137
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
2016-08-27 17:06:09
1251
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:21:38
776
โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางนิจิตร สุโนคบุตร
2016-08-26 11:19:12
344
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางฮาสะน๊ะ เจะเละ
2016-08-25 12:28:34
1253
โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod31-การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 3 คน
3
2
นางพราวภร จันทรของชุม
2016-08-27 21:22:58