ครูผู้สอนยอดเยี่ยม(เรียงตามลำดับโรงเรียน)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอเทพา ประจำปี 2558

id
นักเรียนได้ลำดับที่
ผลการแข่งขัน ครูผู้สอน โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน รายการแข่งขัน
1749
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2428
นางหทัยกาญจน์ พิรุณ
1218
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางฮาซาน๊ะ หัดหนิ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci14-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1985
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมพร แก้วซัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1978
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1954
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางภิญโญ จิตต์รัตน์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2228
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายปูกอรี กาแบ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2347
ท1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1755
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายซาอูดี ยะฝาด เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
1971
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสะรีย๊ะ เสมอภพ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1968
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชนดา นาคศรี เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1215
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวรัตติภรณ์ ทองยอด เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2324
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนวลน้อย ทองขาว เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
1953
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายแสบ หนูแจ่ม เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1957
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายเชาวฤทธิ์ คงเรือง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1959
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจินตนา เกื้อก่อยอด เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2255
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวหัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2275
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1250
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายธรรมนพ เล็งเจริญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1249
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสมัคร อ่อนปลอด โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2276
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1794
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางมลฤทัย มณีโชติ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2059
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2272
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางหทัยกาญจน์ พิรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1963
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสมพิศ ไชยพยัญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
2251
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวหัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร เลือกค่ะ
1962
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
1254
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายสมัคร อ่อนปลอด โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
1512
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฉลอง ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2071
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1399
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางศรีประภา พรหมอ่อน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2259
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1961
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพรศรี วงศ์ไกร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน
2066
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายธรรมนพ เล็งเจริญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน
1407
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางศรีประภา พรหมอ่อน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1833
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสมพิศ ไชยพยัญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2157
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวหัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1829
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวันดี วุฒิประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2168
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพรศรี วงศ์ไกร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
2202
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2196
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2195
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวหัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2170
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2172
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสมพิศ ไชยพยัญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1486
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2012
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1209
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางมาซิเร๊าะ ซา โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2036
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1796
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวันดี วุฒิประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2055
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1245
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายธรรมนพ เล็งเจริญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2052
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวประกายใจ คงพูน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
2051
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
1429
ุ6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุวพัชร แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2048
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
2047
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวประกายใจ คงพูน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน
1925
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวิไลวรรณ กิตติคุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน
2045
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรัตนา เกื้อขำ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2043
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางหทัยกาญจน์ พิรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1490
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2280
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1675
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวรูซนีย๊ะ มะโระ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1931
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุวพัชร แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1365
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเสงี่ยม กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1893
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายจำเริญ งามเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1364
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุวพัชร แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1315
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางกรุณา พร้อมญาติ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1680
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฉลอง ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1321
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายธรรมนพ เล็งเจริญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
1316
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาววราทิพย์ บุญศรี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1913
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1317
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางมาซิเร๊าะ ซา โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1343
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางศรีประภา พรหมอ่อน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2371
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรัตนา เกื้อขำ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2372
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางหทัยกาญจน์ พิรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2125
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1914
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวศิรินันท์ สัจพันธ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2429
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางรัตนา เกื้อขำ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1674
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวประกายใจ คงพูน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1372
ุ6
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1575
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวประกายใจ คงพูน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2089
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1766
76
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุวพัชร แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC02-การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (สาระนาฏศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 8-10 คน
1256
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายธรรมนพ เล็งเจริญ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2094
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวหัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1581
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวาณีย์ มาชาตรี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1764
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1628
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1943
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮัสน๊ะ หัดขะเจ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
2304
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1589
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฉลอง ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1688
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1887
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวาณีย์ มาชาตรี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1888
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันทร์จิรา จันหมะกสิต โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1576
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวศิรินันท์ สัจพันธ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1489
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2002
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1906
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน
1907
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสมใจ พุทธซ้อน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน
2004
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2006
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2007
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1908
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน
1333
8
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวฐายวดี สังข์อ้น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1910
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1909
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุธีรา หนูคล้าย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน
1464
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสมใจ พุทธซ้อน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1883
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสมใจ พุทธซ้อน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
1956
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1884
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
1276
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวฐายวดี สังข์อ้น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1279
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพรไพร ไชยศรีขวัญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1889
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1890
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1930
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1241
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายพรไพร ไชยศรีขวัญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
1363
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1349
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายพรไพร ไชยศรีขวัญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
1266
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1920
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma13-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1345
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอรทัย นิธิธนพัฒน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1435
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสายจิตร์ หมื่นสะชุม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1882
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
1522
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสมใจ พุทธซ้อน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2410
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1754
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1878
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2046
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1765
2
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2409
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุณีย์ รัตนโชติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2049
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1685
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1519
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1559
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2016
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
2286
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2018
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
1492
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2020
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวรุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1770
2
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวรุุษณี สีเต็ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2086
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1593
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2391
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางผอื้น ชาติวัฒนา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1730
26
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุจิตรา แก้วได้ขุน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2061
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวญะมีละฮ หีมบวช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1476
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปาริชาติ ชูสุวรรณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1810
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนฤมล ส่งเสริมสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1447
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาริชาติ ชูสุวรรณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1762
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1560
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางพิณฑา สุขศรีทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1565
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรอบิหย๊ะ ราชชำรอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1574
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพิณฑา สุขศรีทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1624
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางพิณฑา สุขศรีทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2248
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรอบิหย๊ะ ราชชำรอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1625
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวปราณี ตันจะโข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1627
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางรอบิหย๊ะ ราชชำรอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2013
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวปราณี ตันจะโข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1563
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปราณ๊ ตันจะโข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2193
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรอบิหย๊ะ ราชชำรอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2015
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพิณฑา สุขศรีทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1751
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
1635
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ครูนัฐลดา เรืองปาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1586
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง สุไรดะ ไชยเพช โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1621
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน พยอม อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1265
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายสวาท โร๊ะศรี โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1924
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1264
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางนัฐลดา เรืองปาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1309
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง คุณครูอารีย์ สมานอารีย์ โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1310
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง คุณครูจุฑา ทองตราชู โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1623
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน หัสยานันท์ หมันเหร็น โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2408
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายอารีย์ สมานอารี โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1779
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน คุณครูนัฐลดา เรืองปาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1869
29
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง สุรัตน์ดา แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2218
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อาอิเซาะ ซาหีมซา โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1988
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนัฐลดา เรืองปาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1550
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง หัสยานันท์ หมันเหร็น โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1802
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1722
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง สุไรด๊ะ ไชยเพช โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1548
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง พยอม อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2152
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อาอิเซาะ ซาหีมซา โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2153
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน หัสยานันท์ หมันเหร็น โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1545
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง หัสยานันท์ หมันเหร็น โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1543
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง พยอม อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1983
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุไรด๊ะ ไชยเพช โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1982
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2407
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุรัตน์ดา แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2236
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อาอิเซาะ ซาหีมซา โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2053
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อาอิเซาะ ซาหีมซา โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1585
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อาอิเซาะ ซาหีมซา โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1243
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายสวาท โร๊ะศรี โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1242
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนัฐลดา เรืองปาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1714
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน สุไรด๊ะ ไชยเพช โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1868
29
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายอารีย์ สมานอารี โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2057
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง หัสยานันท์ หมันเหร็น โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2466
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนุธิดา รักวงษ์ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1375
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวชลิตา บูดา โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2472
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซาลูมา ไชยยอด โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1371
6
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสมจิต อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1723
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนุธิดา รักวงษ์ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2474
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซาลูมา ไชยยอด โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2473
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซาลูมา ไชยยอด โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2353
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอนุธิดา รักวงษ์ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1578
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพัชรินทร์ ลาโมะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1782
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซาลูมา ไชยยอด โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1478
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชมัยพร ท่อนทอง โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1855
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวรออานี เป๊าะมา โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2253
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายซุลกีฟลี ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
2233
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายซุลกีฟลี ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2219
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฟานาซีเราะห์ เล๊าะโส๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1458
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอังสนา อาฆง โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1579
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวชมัยพร ท่อนทอง โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1479
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายอิศเรส สูโรโรจน์ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1812
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกัลยาณี แลหาด โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1886
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนาตยา ไชยกูล โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1885
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพัชรินทร์ ลาโมะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2217
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายซุลกีฟลี ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2159
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายซุลกีฟลี ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
1945
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายซุลกีฟลี ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1946
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอาสะหน๊ะ มิน โรงเรียนบ้านกระอาน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1718
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายมนตรี หมานสนิท โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1830
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวฟารีด๊ะ สอเฮาะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1666
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะ วาจิ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1828
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอามีนา งูหลี โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1473
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1430
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1602
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางภัทรียา หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1603
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลเล๊าะ วาจิ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1618
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางบุตรสดี หะมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1619
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1872
30
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอามีนา งูหลี โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1873
30
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวฟารีด๊ะ สอเฮาะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1573
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลเล๊าะ วาจิ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1572
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางภัทรียา หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1745
27
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2468
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวหัสนีซา สุรพล โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1980
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุไรยา ใบมะอู โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2306
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2267
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมนตรี หมานสนิท โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2266
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2103
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวงศ์ดาว เดเระมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2252
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวงศ์ดาว เดเระมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1979
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางบุตรสดี หะมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1253
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวหัสนีซา สุรพล โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2467
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุไรยา ใบมะอู โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2203
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวงศ์ดาว เดเระมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2033
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2034
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมนตรี หมานสนิท โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2171
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1235
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวหัสนีซา สุรพล โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1205
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสุไรยา ใบมะอู โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1252
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวสุไรยา ใบมะอู โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1922
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมนตรี หมานสนิท โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1921
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2145
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวิภา หะยีเตะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2101
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวิภา หะยีเตะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2148
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวงศ์ดาว เดเระมะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2338
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมนตรี หมานสนิท โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2337
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหะหมะ ยุโส๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2167
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวิภา หะยีเตะ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1207
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมุฮัมมัด หมัดหมัน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2456
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางฟาอีซ๊ะ อาแซดอยิ โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD03-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1857
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมูฮัมหมัด หมัดหมัน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1856
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางตวงรัตน์ มุดาหาร โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1244
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางรุซัยรีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1987
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอดุล มะสมาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2440
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1881
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายมุฮัมมัด หมัดหมัน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
1629
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายไกรสร เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1738
29
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายอดุล มะสมาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2356
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฟาอีซ๊ะ อาแซดอยิ โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1727
25
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางฟาอีซ๊ะ อาแซดอยิ โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1255
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2247
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมูฮัม หมัดหมัน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2232
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายมุฮัมมัด หมัดหมัน โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2318
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1824
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประทีป เมฆฉาย โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2225
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอำมาตย์ แวมามุ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1506
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายยงยุทธ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2111
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอำมาตย์ แวมามุ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1584
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางละไม อ่อนปลอด โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1582
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเจริญ เมฆฉาย โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1721
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางละไม อ่อนปลอด โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2179
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอำมาตย์ แวมามุ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1566
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวนิดา สังรี โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1826
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวหาสนี สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2216
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอำมาตย์ แวมามุ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1396
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวนิดา สังรี โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1269
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวฮาดียา ล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1960
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวนิดา สังรี โรงเรียนบ้านคลองขุด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1240
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายยุทธพงศ์ มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1432
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวิทยา จิตต์รัตน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2014
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายประสิน อนันตประเสริฐ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1248
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายยุทธพงค์ มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1446
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางชญาภา วรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1720
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายวิลาศ แก้วทิพย์มณี โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2465
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางกิจจา จันทภาโส โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน
1577
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายประสิน อนันตประเสริฐ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1806
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางกิจจา จันทภาโส โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2129
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุไรดา การี โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1777
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายประสิน อนันตประเสริฐ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1404
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดี โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2366
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวรับขวัญ สะตือบา โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
1296
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจรูญรัตน์ ดนยะแหละ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1817
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางทัศนีย์ ตาเละ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1966
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวรับขวัญ สะตือบา โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1295
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายลิขิต สนิ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1735
28
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอรสา เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1630
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอรสา เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1405
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเสาวลักษณ์ ใบมิเด็น โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2437
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอรสา เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2315
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอรสา เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1746
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอรสา เพ็ชรฆาต โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1469
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเสาวลักษณ์ ใบมิเด็น โรงเรียนบ้านควนตีหมุน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2403
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเยาวดี ทองไฝ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1719
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวรสรินทร์ แก้วบรรดาล โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1818
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุพรรษา เกตุรัตน์ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2421
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปลื้มใจ แสงเจริญ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2422
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ บุราณ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1696
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายเปาซี โจทย์สัน โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
1694
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายนิกร พรมสู โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
1445
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอรุณี เพชรกาศ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1567
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ บุราณ โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1568
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1570
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปานจิตร จันทร์เนียม โรงเรียนบ้านควนหมาก เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1879
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายซาอูดี ยะฝาด โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
2265
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2224
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายกอเดร์ สาแลหมัน โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2264
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2319
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุดารัตน์ หวังแฉะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1916
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1874
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2209
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฮาซัน ปุเตะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2348
ท1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1307
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนิตยา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1661
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮาซัน ปุเตะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1708
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2441
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุดารัตน์ หวังแฉะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1443
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนิตยา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1842
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุดารัตน์ หวังแฉะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1843
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนิตยา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1918
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุพรรณ๊ อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1306
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายนิรันดร์ เหล็มโส๊ะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
2345
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2030
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2344
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฮานูวา ยุโสะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2197
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮาซัน ปุเตะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2200
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2212
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฮาซัน ปุเตะ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1308
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1531
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรอฮานี แวบากา โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1530
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเกรียงไกร ขะเดหัส โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2031
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุพรรณี อายิ โรงเรียนบ้านควนหรัน เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2392
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุวรรณา ทองเป็นเพ็ชร โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1389
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสารินันท์ อูมาสะ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1704
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวเกษราภรณ์ แก้วของแก้ว โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1934
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายโกศล ปุนทะมณี โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2433
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอาภัสรา อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1402
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายอับดุล อีซอ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1821
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอาภัสรา อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1212
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวประสบพร สามแก้ว โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1401
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสารินันท์ อูมาสะ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1981
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอาภัสรา อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1457
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสารินันท์ อูมาสะ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1448
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางพวงน้อย เหล่าประชาวิทย์ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1282
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุล อีซอ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1283
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสารินันท์ อูมาสะ โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1284
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพรรณวดี นวลทอง โรงเรียนบ้านโคกกอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1858
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสหรัช ถาวรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1859
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอัมพันธ์ สรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1617
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเนตรนภา ถาวรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2406
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสหรัช ถาวรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2084
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายสหรัช ถาวรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1739
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเนตรนภา ถาวรสวรรณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1717
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนันณภัชสรณ์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1789
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเนตรนภา ถาวรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2405
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอัมพันธ์ สรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกพยอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1993
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสายกมล พัทบุรี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1277
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวเสาดะ สันเจริญ โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2364
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาววิไลพร สะสิสัจจัง โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1480
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปริชาติ ใหม่คง โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1831
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาววิไลพร สะสิสัจจัง โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1996
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวเสาดะ สันเจริญ โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2363
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสายกมล พัทบุรี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1278
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายสถาพร จุฬามณี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1832
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสายกมล พัทบุรี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2019
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายบุญเลิศ พรมสูง โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1594
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสายกมล พัทบุรี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1419
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปริชาติ ใหม่คง โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1598
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสถาพร จุฬามณี โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1596
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวเสาดะ สันเจริญ โรงเรียนบ้านแซะ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2192
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮาโหรน หมานหมีน โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2357
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเชาวฤทธิ์ คงเรือง โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2246
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮาโหรน หมานหมีน โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1713
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายวีรศักดิ์ เดเระมะ โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1838
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางกิ่งกาญจน์ ศิริเสถียร โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2235
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายฮาโหรน หมานหมีน โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1590
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมชาย มณีโชติ โรงเรียนบ้านตาแปด เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1690
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาววิภาศิริ จินเอียด โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1653
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสิรินาฎ หะยีเด โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1654
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายบุญนำ หมีนยะลา โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1515
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายบุญนำ หมีนยะลา โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2115
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายไพศาล มูณี โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1562
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2082
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารี โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1493
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเขมวันต์ สำเภาทอง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1485
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1467
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเขมวันต์ สำเภาทอง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1416
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1952
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเขมวันต์ สำเภาทอง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1374
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1564
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเขมวันต์ สำเภาทอง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2075
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาววิภาศิริ จินเอียด โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1778
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายไพศาล มูณี โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2308
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสาวิณี พรหมเกิด โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2362
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2329
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายไพศาล มูณี โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน
1761
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายไพศาล มูณี โรงเรียนบ้านตูหยง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1370
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงเยาว์ ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2384
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1411
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์ โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1600
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปิยะรัตน์ แก้วรวค์ โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1427
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงเยาว์ ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2431
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1504
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางพรเพ็ญ แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2214
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1368
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์ โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1815
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวาสนา พรหมนิมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1772
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปิยรัตน์ แก้วรงค์ โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2000
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์ โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1844
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสมจิตร มุณีศรี โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1989
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1743
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเที่ยง อินทองชุม โรงเรียนบ้านท่าไทร เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1994
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1682
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1367
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอาทิตยา เดอะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2039
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมัรยานีย์ สอและ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2037
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอาบาดีย์ แวโพ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1359
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรุ่งระภี ธนูศร โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1358
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุภาภรณ์ หลี โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1786
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2085
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมัรยานีย์ สอและ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2083
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอาบาดีย์ แวโพ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2081
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1620
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1622
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1742
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2194
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอาบาดีย์ แวโพ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1380
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุภาภรณ์ หลี โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2126
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอาบาดีย์ แวโพ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1731
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2128
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมัรยานีย์ สอและ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2124
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุระไอนี อุมา โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1451
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุภาภรณ์ หลี โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1434
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรุ่งระภี ธนูศร โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1433
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุภาภรณ์ หลี โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1534
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอาทิตยา เดอะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1431
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุภาภรณ์ หลี โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2134
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอาบาดีย์ แวโพ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2135
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมัรยานีย์ สอและ โรงเรียนบ้านท่าม่วง เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1510
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1737
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1649
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนิภาพร ทองได้หนู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2005
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2187
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวนิภาพร ทองได้หนู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1461
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1508
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1555
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนุจรีย์ เพ็ชรจรูญ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1556
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1393
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนิภาพร ทองได้หนู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1760
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1580
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1347
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1926
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1940
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬิ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
1232
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1452
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1744
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1391
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1938
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
2189
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1678
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2123
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1660
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1658
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนิภาพร ทองได้หนู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2377
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2425
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2076
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2378
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2299
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2416
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางธัญญา แก้วทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2417
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนุจรีย์ เพ็ชรจรูญ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1273
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางนิตยา ชูอาสา โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1272
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1424
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2335
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2419
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางมรรยาท มณีนวล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1892
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพัทธนันท์ เดชาวุฒิกุล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1611
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอาทิตยา จรูญทอง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2420
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1441
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปณิตา แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1280
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนิตยา ชูอาษา โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1423
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปณิตา แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1383
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1767
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอาทิตยา จรูญทอง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1587
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางทรงยศ ราญฎร โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1588
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2350
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุไลล่า หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2349
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวโซรยา แวสอเฮาะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1891
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1342
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1597
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงลักษณ์ หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1793
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1414
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เด็กหญิงอุษามณี แซ่เตียว โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1281
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวศรีอายู มูหนะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2096
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพาดลีนา สาเมาะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1450
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปณิตา แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1750
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2334
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2367
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอมรรัตน์ สวนจันทร์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
1482
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปณิตา แก้วจังหวัด โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1507
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนงลักษณ์ หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma09-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1700
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอมรรัตน์ สวนจันทร์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1505
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2229
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวโซรยา แวสอเฮาะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1497
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนิตย์ จันทร์นวล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2370
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2250
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพัทธนันท์ เดชาวุฒิกุล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2249
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2156
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายทรงยศ ราญฎร โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1999
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางมรรยาท มณีนวล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1466
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1225
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวศรีอายู มูหนะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2298
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพาดลีนา สาเมาะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2077
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวโซรยา แวสอเฮาะ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1453
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1695
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอมรรัตน์ สวนจันทร์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1224
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนิตยา ชูอาษา โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2271
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางมารยาท มณีนวล โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1509
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนงลักษณ์ หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1990
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสมพร แก้วซัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1992
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี สีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1498
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนงลักษณ์ หะยีหวัง โรงเรียนบ้านเทพา เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1702
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1395
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสะรีย๊ะ เสมอภพ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1408
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ ยส โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1819
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางณริน แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1801
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวหับเส๊าะ แตมะ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1409
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุวิมล หีมงอย โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1439
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางกัญญา เภาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1699
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1465
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางกัญญา เภาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2117
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอดุลย์ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2402
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเปาซียะห์ สาเระ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1648
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวหับเส๊าะ แตมะ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1238
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุวิมล หีมงอย โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1237
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2080
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพนิดา ยะนายเดิม โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1665
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2042
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอดุลย์ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1715
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวหับเส๊าะ แตมะ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2261
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2188
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอดุลย์ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2186
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอดุลย์ หลงมีนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2169
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอดุลย์ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1262
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2097
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอดุลย์ หลงมีหนา โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1905
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2341
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพนิดา ยะนายเดิม โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2027
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพนิดา ยะนายเดิม โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1394
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางกัญญา เภาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1263
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุวิมล หีมงอย โรงเรียนบ้านนาจวก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1527
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายรูสลัม บ่อเตย โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1526
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1820
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจินตนา เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2017
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุขนิจ เส็มหมาด โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2231
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1502
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นาวสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2130
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2230
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจินตนา เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2050
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เจะดือเระะ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2241
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1827
ท2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางชัญญาภรณ์ โมลิโต โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2383
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางชัญญาภรณ์ โมลิโต โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1378
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุขนิจ เส็มหมาด โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1500
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางเกศนีย์ บุตรรักษ์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1948
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1261
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวซาปียะ ดาราแม โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1438
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุขนิจ เส็มหมาด โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1260
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายปัญญา คงคต โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1951
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายรูสลัม บ่อเตย โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2239
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เจะดือเระะ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1216
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวซาปียะ ดาราแม โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2127
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจิตนา เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1214
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายปัญญา คงคต โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2070
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2385
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจินตนา เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1613
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเกศนีย์ บุตรรักษ์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1610
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันจิรา หมุดหวัน โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1729
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาววันเพ็ญ บ่อเตย โรงเรียนบ้านบ่อเตย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1460
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2221
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายจิระเดช มะ โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1213
ุ9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอรวรรณ เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1246
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางธีรมาส สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1615
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสาวินี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1854
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1616
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1724
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสาวินี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2390
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1853
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวว่านแพร บุญเต็ม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1406
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2151
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายจิระเดช มะ โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2389
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวว่านแพร บุญเต็ม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1998
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2199
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายจิระเดช มะ โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1426
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางประยูร บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2449
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1297
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1544
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซูกี สีทอง โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2444
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2447
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2090
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอนุชา พุมเสน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2282
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอนุชา พุมเสน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1825
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปติมา สันนะกิจ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2453
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางธัญลักษณ์ พร้อมมูล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1839
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาทิตยา นิคมรัตน์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2443
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD21-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1344
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนันท์นภัส กีรติกรนันท์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1775
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2386
ท1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปาติมา สันนะกิจ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1995
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอนุชา พุมเสน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1369
6
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางปาณิศา หลังชาย โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1381
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1633
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1894
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1689
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางธัญลักษณ์ พร้อมมูล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1895
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวัฒนชัย สาลี โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2164
74
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอนุชา พุมเสน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1740
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1697
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงศ์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2227
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเสาด๊ะ บินบอสอ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1421
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงค์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1491
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปาณิศา หลังชาย โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1484
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางปาณิศา หลังชาย โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2463
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน
1965
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงค์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1967
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวซูกี สีทอง โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1546
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวรัตติภรณ์ ทองยอด โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1707
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวนันท์นภัส กิรติกรนันท์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2289
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางธัญลักษณ์ พร้อมมูล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1599
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาทิตยา นิคมรัตน์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1601
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1529
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางเสาด๊ะ บินบอสอ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2305
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางธัญลักษณ์ พร้อมมูล โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1645
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวสาวกนกกช วัชรวรานนท์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1528
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1270
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวรัตติภรณ์ ทองยอด โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1271
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงค์ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1741
28
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1655
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1657
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1294
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1220
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1449
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1353
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวชาลิชา เพ็งรักษ์ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1293
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางพิรุฬลักษณ์ หม่อมท่า โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1864
25
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจรวย เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2358
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2359
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2401
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจรวย เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2073
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1725
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1221
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจิรัตญา พรหมสมปาน โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1410
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่า โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1974
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวิรุฬลักษณ์ หม่อมท่า โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1641
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1338
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1339
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1642
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อนท่่า โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1972
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจันทิวา พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านป่ากอ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2072
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบูรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2368
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
1274
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายอุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2074
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปารีสา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1312
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายเปาซี โจทย์สัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
2309
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอังสนา สีตะพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
1939
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอับดุลรอหะ บากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1667
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2284
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุวรรณี หัดสาหมัด โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2297
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2295
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
1320
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2294
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียด โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
2313
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียด โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
1313
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางลลนา อิแอ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
2321
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1763
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว
2310
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนวลน้อย ทองขาว โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2311
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2296
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวยุวิตา นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2325
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพราวภร จันทรของชุม โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
2326
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบูรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2327
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
1331
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2336
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวรรณี สู่สมแก้ว โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2314
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2292
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาววนิดา จิตสุนันท์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
2291
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
1334
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายฮุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2293
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางพราวภร จันทรของชุม โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
2290
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวนวลน้อย ทองขาว โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน
2312
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอังสนา สีตะพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1373
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางลัดดา อักษรทอง โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1231
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2322
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2317
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจรินทิพย์ คงคต โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2323
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบูรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1217
12
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายอุเส็น นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2099
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2328
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2369
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวยุวิตา นิสัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน
1822
ึึ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวดาราวรรณ นุ่มพุ่ม โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1494
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอังสนา สีตะพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2257
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลรอหะ บากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย)
2154
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อับดุลรอหะ บากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง)
2206
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียด โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2133
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปริสา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1650
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2035
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวรรณี สู่สมแก้ว โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2120
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1823
ึึ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมยุรี หมัดหมาน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2067
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบุรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2022
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2424
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวภัตมา แหลมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2190
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลรอหะ บากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2423
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวนิดา จิตสุนันท์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2439
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจรินทิพย์ พรมเอียด โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1849
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวดาราวรรณุ นุ่มพุ่ม โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2173
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลรอหะ บากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2131
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบุรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1850
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวมยุรี หมัดหมาน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1472
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจิราพร หมาดบากา โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2023
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาววนิดา จิตสุนันท์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2139
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปริสา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1785
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2068
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปริศนา แหลหมัน โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1418
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวนิดา จิตสุนันท์ โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2136
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบุรี โรงเรียนบ้านป่าโอน เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1471
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชริษา ประสิทธิสร โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2223
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1525
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนภัสกร สุภาพงศ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2137
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2138
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายศรายุทธ เขตเทพา โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1647
ุ6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางกันต์ณภัชญ์ เหมะตะศิลป์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2183
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอิสมะแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1356
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางกัณต์ภัชญ์ เหมะตะศิลป์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1468
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนงเยาว์ มากชูชิต โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1756
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2226
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายศรายุทธ เขตเทพา โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1459
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงเยาว์ มากชูชิต โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1456
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงเยาว์ มากชูชิต โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai16-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลอนสี่ ( 4 บท) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1676
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนภัสกร สุภาพงศ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1950
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
1941
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางปราณี แก้วซัง โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1517
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนภัสกร สุภาพงศ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2471
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพิมพ์ชยา ฐานุพงษ์มณี โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2220
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1311
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายยงยืน พงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1287
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมะแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1495
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวิไล ตระกูลกลกิจ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1286
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวดารัตน์ หมานหมาด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1285
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอภิชาติ หมานหมาด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1936
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางพิมพ์ชยา ฐานุพงศ์มณี โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2469
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2470
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1958
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1604
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอุไร เส็มหย้ง โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2222
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสรายุทธ เขตเทพา โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1324
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวณัฏฐนันทน์ เอียดเพชร โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2191
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายศรายุทธ เขตเทพา โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1352
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวิไล ตระกูลกลกิจ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1428
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนงเยาว์ มากชูชิต โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1866
26
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวซันตี นิสัน โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2142
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายศรายุทธ เขตเทพา โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2065
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอุไร เส็มหย้ง โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2141
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมะแอ เหมหมัด โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1400
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเครือวรรณ คำสั่งข์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1728
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเครือวรรณ คำสังข์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1759
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอุไร เส็มหย้ง โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2393
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวซันตี นิสัน โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1768
3
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางพิมพ์ชยา ฐานุพงศ์มณี โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1387
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจินตกานต์ นิธิเจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยวว
1865
26
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวรานีย์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2394
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวรานีย์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1677
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางพิมพ์ชยา ฐานุพงศ์มณี โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1709
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสมสมร นิภิรมย์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2234
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายปูกอรี กาแบ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2211
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายปูกอรี กาแบ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1662
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวศิริรัตน์ ศสีธร โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1711
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุรินทร์ ไชยทอง โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2215
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายปูกอรี กาแบ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1691
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสเฮาะห์ สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1477
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวมัชฌิมา ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1398
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวมัชฌิมา ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านพรุชิง เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2320
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนิจิตร สุโนคบุตร โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2442
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนิจิตร สุโนคบุตร โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2430
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนิภา โชคอรรคนิต โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1535
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนิจิตร สุโนคบุตร โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
2387
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนิภา โชคอรรคนิต โรงเรียนบ้านพรุตู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1300
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1298
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1299
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
2119
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1488
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1684
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1392
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2175
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1412
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2118
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1607
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2260
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1862
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1257
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1605
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo09-การจัดสวนถาดแบบแห้ง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2147
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1808
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอภิฤดี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1259
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1863
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอภิฤดี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2258
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2300
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1984
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1541
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1542
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2122
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1747
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2105
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2104
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1900
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1902
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2355
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1361
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2176
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1360
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2354
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอารี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1986
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2008
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1455
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1797
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2343
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1228
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1229
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2107
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1805
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอภิฤดี ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1804
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1701
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2029
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1210
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2342
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1211
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2454
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2205
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2028
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1626
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1784
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2121
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1732
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1208
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางมะลินี หนูมาก โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1644
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอารุณี ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1955
ท2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวจุฑามาศ จันทร์เจียม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1659
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1643
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวนิดา ติเอียดย่อ โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1536
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ จันทร์เจียม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
2404
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวดุษฎี โส๊ะหมัด โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2316
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
2455
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจุฑามาศ จันทร์เจียม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1867
27
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวดุษฎี โส๊ะหมัด โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1880
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน
1944
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ จันทร์เจียม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2438
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1668
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอนันตญา น้อยสำลี โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1422
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางแก้วใจ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2243
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายสุกรี เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1904
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนิตยา เรืองแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
2040
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรอเมาะ เดเระมะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1811
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางซานีตา เจะจาโรจน์ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1698
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางรัตนา เลรักหมาน โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1329
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวสุกัลยา หัดสหมัด โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1328
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางสาวสุมาลี เห็ดหัด โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1483
ุ6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางแก้วใจ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1903
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนิตยา เรืองแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thiD14-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว
2165
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวบิลกีส หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1397
ึึ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางแก้วใจ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1388
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางแก้วใจ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2242
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอุสมาน มีนา โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2397
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางภัชรียา เนสะแหละ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2238
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายสุกรี เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2162
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรัยยา มะมูแร โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2108
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรอเมาะ เดเระมะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1440
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางกูรูหานี ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2398
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2245
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอุสมาน มีนา โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2185
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
2087
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวบิลกีส หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2041
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฮารัซ สุหลง โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2088
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอัจฉรา เดาะหวัง โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2181
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุกัลยา หัดสหมัด โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1752
ุ6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายไพรศาล เกื้อขะเหร็ม โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2180
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวณิชชา นินวน โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
2109
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฮารัซ สุหลง โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1834
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1932
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอุสมาน มีนา โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1327
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงสุทธิตา หมันเจริญ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1325
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงอรวรรณ ดวงสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1326
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงสีตีนูรดียานา ล่าหีบ โรงเรียนบ้านแม่ที เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1851
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอาอีฉ๊ะ หมาดเส็น โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2062
87
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1637
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเวค ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2060
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2244
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
2412
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวพัฎชรี สุขจรุ่ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1549
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเวค ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1852
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพัฏชรี สุขจรุ่ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2174
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1437
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวมาลี เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2010
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนภาภัส ลอยทอง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2177
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮายาตี ดอร์เลาะห์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1949
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฎ์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
2011
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเวค ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1454
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวมนธิรา แสนบัลลังก์เพชร โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1799
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ้ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2003
24
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2182
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
1703
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2163
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1638
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนภาภัส ลอยทอง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2063
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2161
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2160
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1942
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา
2273
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2278
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2274
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1523
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายปรเมศวร์ ธนูศร โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2277
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนูรีซัน ดามัน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2281
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายทวี สีชมภู โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1323
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางอุราวดี หมื่นเพชร โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1322
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นายชิด เทพสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1917
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายเวค ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1919
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนภาภัส ลอยทอง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1524
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวพัฎชรี สุขจรุ่ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
2270
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1928
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1929
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอาอีฉ๊ะ หมาดเส็น โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1933
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนภาภัส ลอยทอง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1935
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายเวค ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1516
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายปรเมศวร์ ธนูศร โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1681
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเสาวนิตย์ อุทัยพันธ์ุ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2140
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1947
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางกรกมล ไชยมณี โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน
2113
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายทวี สีชมภู โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2411
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอาอีฉ๊ะ หมาดเส็น โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2146
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮายาตี ดอร์เลาะห์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2149
12
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1377
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสมใจ ส้องเสง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1547
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนภาภัส ลอยทอง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2207
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
1366
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอาอีเสาะ มูละ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1901
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว
1651
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายปรเมศวร์ ธนูศร โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2269
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฮายาตี ดอร์เลาะห์ โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2069
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายฟารุค เหมหมัด โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1652
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่ง โรงเรียนบ้านลำเปา เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1533
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายประพงศ์ ธรรมทินโณ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1551
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเพ็ญพรรณ เต็มตระกูล โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2032
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1803
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1503
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ma01-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1646
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทย โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1553
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1532
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร wo01-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1474
25
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสมประสงค์ คงสีแก้ว โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2346
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1348
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายสมประสงค์ คงสีแก้ว โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1223
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจรุพร ทองหนูรุ่ง โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1595
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางเตือนใจ คำตัน โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1332
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจตุพร ทองหนูรุ่ง โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1314
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายสมประสงค์ คงสีแก้ว โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1230
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจสุพร ทองหนูรุ่ง โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci08-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1726
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1923
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1753
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางเตือนใจ คำตัน โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2303
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวลดาวัลย์ ไชยศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2268
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวชนดา นาคศรี โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1384
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจินดา เทพสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2381
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพิเชษฐ์ ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1436
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางจินดา เทพสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1693
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายประพงศ์ ธรรมทินโณ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2432
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทย โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2434
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายพิเชษฐ์ ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2144
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวทิพาพร ชะอุ่ม โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1403
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเยาวเรศ ก่อเกื้อ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai18-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2382
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายหามะ สาและ โรงเรียนบ้านลำไพล เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2435
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประจวบ แก้วทองราช โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2476
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัด โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2436
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางชัชชญา น้อยผา โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2375
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประจวบ แก้วทองราช โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2116
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายภักดี แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2464
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางศิรัญญา เหล็มปาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2462
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางชัชชญา น้อยผา โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
2461
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพนิดา ศรีเส้ง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
2460
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนฤมล หัสบดี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน
2459
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอภิเดช เหล็มและ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน
2458
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน
2457
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอรุณี รัตนจำนงค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2376
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางชัชชญา น้อยผา โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2475
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางศิรัญญา เหล็มปาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1362
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอรุณี รัตนจำนงค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1290
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอภิเดช เหล็มและ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1814
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเพชรลัดดา สุพรรณศิริ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2021
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายภักดี แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1258
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางศิรัญญา เหล็มปาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci03-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1671
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพนิดา ศรีเส้ง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1514
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางชัชชญา น้อยผา โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1612
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัด โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1462
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนฤมล หัสบดี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1836
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุวรรณี ทองนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1268
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางศิรัญญา เหล็มปาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1386
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัด โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1292
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1291
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนฤมล หัสบดี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1470
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุวรรณี ทองนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai13-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1496
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอรุณี รัตนจำนงค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai03-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1487
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอรุณี รัตนจำนงค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai08-เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1305
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอภิเดช เหล็มและ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1304
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1376
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางนฤมล หับดี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1303
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนฤมล หัสบดี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1239
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางศิรัญญา เหล็มปาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1415
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายภักดี แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1219
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายเกรียงศักดิ์ สาและ โรงเรียนบ้านสวรรค์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci13-การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2414
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสุทธิสา พุทธซ้อน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1969
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1970
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเจนจิรา กาลอ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2413
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุไหวดา รักพินิจ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2044
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางฮาสะน๊ะ เจะเละ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1537
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางมยุรี ล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
2038
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเจนจิรา กาลอ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1538
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวนิษา ชูโชติ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wod27-การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน
1571
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวนิษา ชูโชติ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2330
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายธีรวัฒน์ ประสาทเขตต์การ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2331
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวเจนจิรา กาลอ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1569
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางนงเยาว์ สงทับ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1705
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางฮาสะน๊ะ ยะพะ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2307
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางฮาสะน๊ะ เจะเละ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2166
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวเจนจิรา กาลอ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1481
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนิสรา จิตรปะวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1417
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรอฮานี เดเระมะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1975
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางรอฮานี เดเระมะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1973
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2091
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1355
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปีกแพร กอพูนพัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1845
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุวรรณา คงมณี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2132
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปีกแพร กอพูนพัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2093
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
1346
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางปีกแพร กองพูนพัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1846
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสูรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2333
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางรอฮานี เดเระมะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1354
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1706
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางรอฮานี เดเระมะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1897
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2256
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2254
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสูรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1634
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปีกแพร กอพูนพัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2332
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสูรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1876
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
1877
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสูรี สาและ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
2198
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2112
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2201
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2204
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2058
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2056
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน
2114
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2210
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอัดนันท์ สิริเต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1875
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน
1226
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอามีเน๊าะ ขำเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci11-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1442
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1991
ท2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางปีกแพร กอพูนพัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1227
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายดาโอะ โตะทา โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร sci11-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1748
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสูรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1444
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอนิสรา จิตรประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1848
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุวรรณา คงมณี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1847
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางระเบียบ เจาะเอาะ โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1896
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวสูรี ขะเดหรี โรงเรียนบ้านใหม่ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2351
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1870
30
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางยุพา ทองนวลจันทร์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2352
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1871
30
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางวีณารัตน์ ปูขาว โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2100
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะห์ ลันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2155
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
2263
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1692
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นายวิโรจน์ หีมชุม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน
2340
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1679
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2339
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1390
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางปัทมา ผดุง โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2110
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะห์ ลันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
1911
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1912
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2009
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2143
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะห์ ลันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน
2150
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2262
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1636
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1656
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะห์ ลันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1835
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางยุพา ทองนวลจันทร์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2158
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางยุวรี แลบา โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน
2026
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
1672
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอับดุลเล๊าะห์ ลันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
2025
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน
2240
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลเล๊าะห์ ลันดา โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย)
2213
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1736
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางยุวรี แลบา โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1837
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวีณารัตน์ ปูขาว โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2237
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอับดุลเล๊าะห์ สันเด โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง)
1927
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปัทมา ผดุง โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1234
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายธนพล มะโนเรศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
1511
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวขนิษฐา แดงเปีย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma08-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2445
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1664
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวขนิษฐา ผอมนะ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1663
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวขนิษฐา แดงเปีย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com03-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1683
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB47-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2379
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอาภรณ์ ชูการ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2380
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปริยาภา สุขขี โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1861
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอาภรณ์ ชูการ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1420
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางเสาวรส พิลากรณ์ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1712
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางเสาวรส พิลากรณ์ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2001
21
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1860
22
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวปริยาภา สุขี โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1521
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวจิตราวดี หลงโดย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1520
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1592
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวขนิษฐา แดงเปีย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma02-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1769
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2451
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1330
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายไพรัตน์ สุวรรณโก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2285
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวปิยาณี สุทธิกาญจน์ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2452
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวปิยาณี สุทธิกาญจน์ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1758
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1357
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai05-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1669
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1606
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2446
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1670
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวจิตราวดี หลงโดย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1552
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวปัณสุกาญจน์ ณัฐฐาพรวรากุล โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1475
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai04-อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2095
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1557
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางปาณภัทร อินทรศรีสุข โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1554
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1591
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma11-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1686
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1236
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายไพรัตน์ สุวรรณโก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2279
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2288
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพิชา เซ่งล่าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1539
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
1425
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพงศธร นุ้ยสมัน โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai01-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1840
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมยุเรศ รัตนารมย์ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1463
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai14-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1841
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฐิตินันท์ ขุนรอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1800
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวฐิตินันท์ ขุนรอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1501
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจันจิรา แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1540
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo16-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-6 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน
2427
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจันจิรา แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1499
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo07-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1518
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com11-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1513
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1710
ึ7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ แสมเน็ง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1795
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2450
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB16-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1798
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวมยุเรศ รัตนารมย์ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2448
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1561
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวสุวิมล ทองคำหอม โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ma03-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2426
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประภาพร นะมะณี โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1251
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายบาสิทธิ์ ยะลา โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci05-การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2365
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอิสมาแอ แสมเน็ง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1233
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นายยศกร หมวกดำ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1898
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพิชา เซ่งล่าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1899
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจันจิรา แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
2102
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1716
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายอิสมาแอ แสมแน็ง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1336
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวพิชา เซ่งล่าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1673
8
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม com12-การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1337
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายบาสิทธิ์ ยะลา โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci04-การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ( วิทยาศาสตร์ ) ประเภททีม 2 คน
2079
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวพิชญาพร เกื้อก่อบุญ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1335
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1318
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางฉวีวรรณ บุญธรรม โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1302
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุวิมล ทองคำหอม โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1301
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายพงศธร นุ้ยสมัน โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki01-การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-3 ประเภททีม 6 คน
1608
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1609
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม wo12-การแข่งขันแปรรูปอาหาร (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1964
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1379
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2373
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางประภาพร นะมะณี โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1734
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1413
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai07-เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2302
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์ โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2184
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1319
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายอิสมาแอ แสมเน็ง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci06-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1773
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1385
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจันทรรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai02-คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1583
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2374
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางจันจิรา แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนวัดคลองยอ เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1977
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสุภาพร เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1733
27
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวจาริณี พลเรือง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1781
14
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุพรรณี ดาโอ๊ะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1275
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1937
18
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวจาริณี พลเรือง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
1976
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวจาริณี พลเรือง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1640
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวสุพรรณี ดาโอ๊ะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1639
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวหวันโสภา มีเถาะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo03-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2361
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุภาพร เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2415
23
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวรอฮาณา สันสวย โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1350
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสุภาพร เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2360
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจาริณี พลเรือง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1631
15
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวสุพรรณี ดาโอ๊ะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1351
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางสาวจาริณี พลเรือง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ki04-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1558
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางวันวิสา พรหมสุวรรณ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ wo14-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
2388
11
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
2208
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2054
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางดรุณี เสนาจิตต์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1632
16
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
2287
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2078
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนัฐสิมา ดาเหล็น โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1816
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางอรชร แก้วมาก โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1288
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางมินา อาญาพิทักษ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
1813
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวฐิฏิมาศ คงได้สิทธิ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2396
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวฐิฏิมาศ คงได้สิทธิ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2395
19
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางอรชร แก้วมาก โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1206
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางนัฐสิมา ดาเหล็น โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci01-การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ( วิทยาศาสตร์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน
1774
10
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1687
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB51-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1792
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางมินา อาญาพิทักษ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว
2106
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1757
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
2418
6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1340
1
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางนัฐสิมา ดาเหล็น โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
2098
5
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวพรลภัส คงสม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1289
3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ki02-การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 6 คน
2301
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางมลิวรรณ บุญจริง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1267
-
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน นางนัฐสิมา ดาเหล็น โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม sci02-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ( วิทยาศาสตร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1807
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางสาวอนงค์นาฎ เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
2399
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางมณี เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1614
9
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวิมล จีนหมวกดำ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB49-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1809
17
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นางมณี เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1771
7
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นายวิมล จีนหมวกดำ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว
1382
4
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสุภาพิตร จีนหมวกดำ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai11-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
2400
20
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง นางสาวอนงค์นาฎ เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน
1341
2
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ นางมณี เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร thai09-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ประเภทเดี่ยว
1997
13
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน นายวิมล จีนหมวกดำ โรงเรียนวัดปริก เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว